Исторически речник
ожестѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ожестѣтожестѣѭ, ожестѣѫ, ожестѣѧ, ожестѣюожестѣш, ожестѣешожестѣтъ, ожестѣетъ, ожестѣть, ожестѣеть, ожестѣт, ожестѣетожестѣмъ, ожестѣемъ, ожестѣмь, ожестѣемь, ожестѣм, ожестѣем, ожестѣмо, ожестѣемоожестѣте, ожестѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ожестѣѭтъ, ожестѣѫтъ, ожестѣѧтъ, ожестѣютъ, ожестѣѭть, ожестѣѫть, ожестѣѧть, ожестѣють, ожестѣѭт, ожестѣѫт, ожестѣѧт, ожестѣютожестѣвѣ, ожестѣевѣожестѣта, ожестѣетаожестѣте, ожестѣетеожестѣожестѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ожестѣмъ, ожестѣмь, ожестѣможестѣтеожестѣвѣожестѣтаожестѣхъ, ожестѣхь, ожестѣхожестѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ожестѣожестѣхомъ, ожестѣхомь, ожестѣхом, ожестѣхмꙑожестѣстеожестѣшѧ, ожестѣшѫ, ожестѣша, ожестѣше, ожестѣхѫожестѣховѣожестѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ожестѣстеожестѣахъ, ожестѣхъ, ожестѣахь, ожестѣхь, ожестѣах, ожестѣхожестѣаше, ожестѣшеожестѣаше, ожестѣшеожестѣахомъ, ожестѣхомъ, ожестѣахомь, ожестѣхомь, ожестѣахом, ожестѣхоможестѣашете, ожестѣшете, ожестѣасте, ожестѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ожестѣахѫ, ожестѣхѫ, ожестѣахѹ, ожестѣхѹожестѣаховѣ, ожестѣховѣожестѣашета, ожестѣшета, ожестѣаста, ожестѣстаожестѣашете, ожестѣшете, ожестѣасте, ожестѣсте
ожестѣт -ожестѣѭ -ожестѣш св За растение — изсъхна, втвърдя се, изгубя соковете си ѹніьженіѣ бѫдѫтъ лѣта іхъ. ютро ѣко трѣва мімоідѫтъ. ютро процвьтѫ  прѣідетъ на вееръ. ѡтъпадетъ ожестѣетъ і съхнетъ СП 89.6 Изч СП Гр σκληρύνομαι Нвб Ø