Исторически речник
одѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
одѣтодеждѫ, одѣѭ, одѣѫ, одѣѧ, одеждѹ, одѣюодеждеш, одѣш, одѣешодеждетъ, одѣтъ, одѣетъ, одеждеть, одѣть, одѣеть, одеждет, одѣт, одѣетодеждемъ, одѣмъ, одѣемъ, одеждемь, одѣмь, одѣемь, одеждем, одѣм, одѣем, одеждемо, одѣмо, одѣемоодеждете, одѣте, одѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
одеждѫтъ, одѣѭтъ, одѣѫтъ, одѣѧтъ, одеждѹтъ, одѣютъ, одеждѫть, одѣѭть, одѣѫть, одѣѧть, одеждѹть, одѣють, одеждѫт, одѣѭт, одѣѫт, одѣѧт, одеждѹт, одѣютодеждевѣ, одѣвѣ, одѣевѣодеждета, одѣта, одѣетаодеждете, одѣте, одѣетеодежд, одѣодежд, одѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
одеждмъ, одѣмъ, одеждмь, одѣмь, одеждм, одѣмодеждте, одѣтеодеждвѣ, одѣвѣодеждта, одѣтаодѣхъ, одѣхь, одѣходѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
одѣодѣхомъ, одѣхомь, одѣхом, одѣхмꙑодѣстеодѣшѧ, одѣшѫ, одѣша, одѣше, одѣхѫодѣховѣодѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
одѣстеодѣахъ, одѣахь, одѣаходѣашеодѣашеодѣахомъ, одѣахомь, одѣахомодѣашете, одѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
одѣахѫ, одѣахѹодѣаховѣодѣашета, одѣастаодѣашете, одѣасте
одѣт -одеждѫ -одеждеш несв св Обличам някого с дреха, одежда страненъ бѣхъ  не въвѣсте мене. нагъ  не одѣсте мене. боленъ  въ темьнц  не посѣтсте мене М Мт 25.43 З А тъгда вон ћемонов. прѣмъше са на сѫдшт. събърашѧ на нь вьсѫ спрѫ. ꙇ съвлъкъше  хламдоѭ ръвленоѭ одѣшѧ  М Мт 27.28 З А прѣдъста црца о десноѭ тебе въ рꙁахъ поꙁлашенахъ одѣна прѣкѹшена СП 44.10 васъ покотъ жвотъно. мене же мо хс. васъ одеждѫтъ рꙁꙑ. мене же правꙿда С 19.19 Образно. молмъ тѧ гі ... сълож ранѫ сѭ съ тѣлес его. і сплън  съдравѣ. ꙇ одежд  веселемь. въплъщенѣ твоего рад СЕ 30b 5 М З А СП СЕ С Гр περιβάλλω περιτίϑημι ἀμφιέννυμι ἐνδύω σκέπω Нвб Срв одяна [се], одена [се] диал ОА НГер ЕтМл ДА