Исторически речник
одѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
одѣватодѣваѭ, одѣваѫ, одѣваѧ, одѣваюодѣваш, одѣваеш, одѣваашодѣватъ, одѣваетъ, одѣваатъ, одѣвать, одѣваеть, одѣваать, одѣват, одѣвает, одѣваатодѣвамъ, одѣваемъ, одѣваамъ, одѣвамь, одѣваемь, одѣваамь, одѣвам, одѣваем, одѣваам, одѣвамо, одѣваемо, одѣваамоодѣвате, одѣваете, одѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
одѣваѭтъ, одѣваѫтъ, одѣваѧтъ, одѣваютъ, одѣваѭть, одѣваѫть, одѣваѧть, одѣвають, одѣваѭт, одѣваѫт, одѣваѧт, одѣваютодѣвавѣ, одѣваевѣ, одѣваавѣодѣвата, одѣваета, одѣваатаодѣвате, одѣваете, одѣваатеодѣваодѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
одѣвамъ, одѣвамь, одѣвамодѣватеодѣвавѣодѣватаодѣвахъ, одѣвахь, одѣваходѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
одѣваодѣвахомъ, одѣвахомь, одѣвахом, одѣвахмꙑодѣвастеодѣвашѧ, одѣвашѫ, одѣваша, одѣваше, одѣвахѫодѣваховѣодѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
одѣвастеодѣваахъ, одѣвахъ, одѣваахь, одѣвахь, одѣваах, одѣваходѣвааше, одѣвашеодѣвааше, одѣвашеодѣваахомъ, одѣвахомъ, одѣваахомь, одѣвахомь, одѣваахом, одѣвахомодѣваашете, одѣвашете, одѣваасте, одѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
одѣваахѫ, одѣвахѫ, одѣваахѹ, одѣвахѹодѣвааховѣ, одѣваховѣодѣваашета, одѣвашета, одѣвааста, одѣвастаодѣваашете, одѣвашете, одѣваасте, одѣвасте
одѣват -одѣваѭ -одѣваш несв Обличам, снабдявам с облекло някого ѡ ловѣколюбьствьнааго  свꙙтааго гласа. мьнѣ рее котꙑгꙑ постлаш гда нштѧѧ одѣваш. мене съгрѣваш. гда схъ горькꙑѧ стѹден  болѣꙁн ѹрѣшш С 341.19 Изч С Гр ἀμφιάζω Нвб одявам се диал ОА ВА НГер ДА