Исторически речник
одьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
одьратодерѫ, одерѹодерешодеретъ, одереть, одеретодеремъ, одеремь, одерем, одеремоодерете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
одерѫтъ, одерѹтъ, одерѫть, одерѹть, одерѫт, одерѹтодеревѣодеретаодеретеодеродер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
одерѣмъ, одерѣмь, одерѣмодерѣтеодерѣвѣодерѣтаодьрахъ, одърахъ, одрахъ, одьрахь, одърахь, одрахь, одьрах, одърах, одраходьра, одъра, одра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
одьра, одъра, одраодьрахомъ, одърахомъ, одрахомъ, одьрахомь, одърахомь, одрахомь, одьрахом, одърахом, одрахом, одьрахмꙑ, одърахмꙑ, одрахмꙑодьрасте, одърасте, одрастеодьрашѧ, одърашѧ, одрашѧ, одьрашѫ, одърашѫ, одрашѫ, одьраша, одъраша, одраша, одьраше, одъраше, одраше, одьрахѫ, одърахѫ, одрахѫодьраховѣ, одъраховѣ, одраховѣодьраста, одъраста, одраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
одьрасте, одърасте, одрастеодерѣхъ, одерѣхь, одерѣходерѣшеодерѣшеодерѣхомъ, одерѣхомь, одерѣхомодерѣшете, одерѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
одерѣхѫ, одерѣхѹодерѣховѣодерѣшета, одерѣстаодерѣшете, одерѣсте
одьрат -одерѫ -одереш св Одера, смъкна, свлека кожата  повелѣшꙙ слѹгамъ да одерѫтъ крѫгомь вьсѫ главѫ го. ѭдѹже влас сѫтъ. к томѹ же  ѧꙁꙑкъ мѹ ѹрѣꙁат.  сътворшꙙ тако С 268.18 вдꙙ же анупатъ вьсе тѣло стааго одрано. рее къ дрѹгомъ свомъ. кꙑѧ мѫкꙑ нанесѫ на ꙁълосъмрьтънааго сего не вѣдѣ С 111.27 Изч С Гр ἐκδέρω καταξέω Нвб одера ОА ВА АК НТ НГер ДА