Исторически речник
одолѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
одолѣтодолѣѭ, одолѣѫ, одолѣѧ, одолѣюодолѣш, одолѣешодолѣтъ, одолѣетъ, одолѣть, одолѣеть, одолѣт, одолѣетодолѣмъ, одолѣемъ, одолѣмь, одолѣемь, одолѣм, одолѣем, одолѣмо, одолѣемоодолѣте, одолѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
одолѣѭтъ, одолѣѫтъ, одолѣѧтъ, одолѣютъ, одолѣѭть, одолѣѫть, одолѣѧть, одолѣють, одолѣѭт, одолѣѫт, одолѣѧт, одолѣютодолѣвѣ, одолѣевѣодолѣта, одолѣетаодолѣте, одолѣетеодолѣодолѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
одолѣмъ, одолѣмь, одолѣмодолѣтеодолѣвѣодолѣтаодолѣхъ, одолѣхь, одолѣходолѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
одолѣодолѣхомъ, одолѣхомь, одолѣхом, одолѣхмꙑодолѣстеодолѣшѧ, одолѣшѫ, одолѣша, одолѣше, одолѣхѫодолѣховѣодолѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
одолѣстеодолѣахъ, одолѣхъ, одолѣахь, одолѣхь, одолѣах, одолѣходолѣаше, одолѣшеодолѣаше, одолѣшеодолѣахомъ, одолѣхомъ, одолѣахомь, одолѣхомь, одолѣахом, одолѣхомодолѣашете, одолѣшете, одолѣасте, одолѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
одолѣахѫ, одолѣхѫ, одолѣахѹ, одолѣхѹодолѣаховѣ, одолѣховѣодолѣашета, одолѣшета, одолѣаста, одолѣстаодолѣашете, одолѣшете, одолѣасте, одолѣсте
одолѣт -одолѣѭ -одолѣш св Победя, надвия, надделея, взема надмощие  вьскра весь народъ вьпѧ прьвꙑмъ гласомь. днꙿ бъ кононовъ бъ кононовъ одолѣ С 36.23 а аште  днъ б бꙑлъ ѹдмꙑ. довьлѣаше наше слѣ одолѣт. а не нъ толко множьство С 82.29  рее. цасарѹ. отврьꙁ цръкв правовѣрънꙑхъ.  одолѣш врагомъ твомъ.  въꙁвратш сꙙ съ мромъ С 192.9 дрѹꙁ же скѹшаѭште ꙗкоже не матъ съдолѣт. а вѣровавъше жьдѣахѫ ꙗко  томѹ ꙁьлѹ оделѣт матъ стꙑ кононъ С 36.3 ꙗкож(е бо крь)щен (҃м дн) скꙋшаемъ бꙑстъ. не ꙗко ҃ прѣжде сего одолѣт не можааше Х IВб 25 с хъ ѡделѣ БН С Х БН Гр νικάω καταπαλαίω περιγίγνομαι περίειμαι [εἶναι] оделѣт ѡделѣт Нвб одолея ВА БТР АР оделея НТ НГер ЕтМл РРОДД ДА Срв [пре]одолея