Исторически речник
одолѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
одолѣватодолѣваѭ, одолѣваѫ, одолѣваѧ, одолѣваюодолѣваш, одолѣваеш, одолѣваашодолѣватъ, одолѣваетъ, одолѣваатъ, одолѣвать, одолѣваеть, одолѣваать, одолѣват, одолѣвает, одолѣваатодолѣвамъ, одолѣваемъ, одолѣваамъ, одолѣвамь, одолѣваемь, одолѣваамь, одолѣвам, одолѣваем, одолѣваам, одолѣвамо, одолѣваемо, одолѣваамоодолѣвате, одолѣваете, одолѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
одолѣваѭтъ, одолѣваѫтъ, одолѣваѧтъ, одолѣваютъ, одолѣваѭть, одолѣваѫть, одолѣваѧть, одолѣвають, одолѣваѭт, одолѣваѫт, одолѣваѧт, одолѣваютодолѣвавѣ, одолѣваевѣ, одолѣваавѣодолѣвата, одолѣваета, одолѣваатаодолѣвате, одолѣваете, одолѣваатеодолѣваодолѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
одолѣвамъ, одолѣвамь, одолѣвамодолѣватеодолѣвавѣодолѣватаодолѣвахъ, одолѣвахь, одолѣваходолѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
одолѣваодолѣвахомъ, одолѣвахомь, одолѣвахом, одолѣвахмꙑодолѣвастеодолѣвашѧ, одолѣвашѫ, одолѣваша, одолѣваше, одолѣвахѫодолѣваховѣодолѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
одолѣвастеодолѣваахъ, одолѣвахъ, одолѣваахь, одолѣвахь, одолѣваах, одолѣваходолѣвааше, одолѣвашеодолѣвааше, одолѣвашеодолѣваахомъ, одолѣвахомъ, одолѣваахомь, одолѣвахомь, одолѣваахом, одолѣвахомодолѣваашете, одолѣвашете, одолѣваасте, одолѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
одолѣваахѫ, одолѣвахѫ, одолѣваахѹ, одолѣвахѹодолѣвааховѣ, одолѣваховѣодолѣваашета, одолѣвашета, одолѣвааста, одолѣвастаодолѣваашете, одолѣвашете, одолѣваасте, одолѣвасте
одолѣват -одолѣваѭ -одолѣваш несв Надвивам, побеждавам стї же рѣшꙙ пакостьнкѹ. аште ꙁа съмрьтънааго цра борѫште сѧ одолѣвахомъ. ꙗкоже же  тꙑ послѹшьствѹш. колко пае ꙁа бесъмрьтьнааго цѣсара подвꙁаѭште сꙙ. побѣдмъ твого ꙁълокъꙁньнааго нрава С 69.26—27 ѹааше ѧ стꙑ курѡнъ. глагол҄ꙙ. братꙗ не въꙁбомъ сꙙ. гꙿда бо вь ратехъ обрѣтахомъ сꙙ.  помолꙗхомъ ба. то помагааше намъ  оделѣваахомъ.  вьс побѣгаахъ С 72.25 не лѣпо стъ обꙑкъшмъ оделѣват въ рат. ꙁълодѣскоѭ съмрьтѭ ѹмрат С 87.2—3  гла мѹ. вьсѣмъ авѣ стъ алеѯандре. ꙗко влъшъбам одолѣваш. бѣаше бо т лце блѣдо вдмо. нꙑнꙗ же пакꙑ свѣтъло акꙑ сльнце С 159.20 Изч С Гр νικάω ἀριστεύω оделѣват Нвб одолявам ОА ВА ЕтМл БТР АР РРОДД оделявам, оделея диал НТ НГер ДА Срв [пре]одолявам