Исторически речник
одежда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
одеждаодеждѧ, одеждѫ, одежде, одеждꙑодеждодеждѫ, одеждѹодеждеѭ, одеждеѫ, одеждеѧ, одеждеюодежд
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
одеждеодеждѧ, одеждѫ, одежде, одеждꙑодеждь, одеждъодеждамъ, одеждамьодеждамодеждахъ, одеждахь
NfOuNfGuNfDu
одеждодеждѹ, одеждюодеждама
одежда ж Горно облекло, дреха, премяна, одежда ꙇ о одежд то сѧ пеете. съмотрте крнъ селънꙑхъ. како растѫтъ. не трѹждаѭтъ сѧ н прѧдѫтъ М Мт 6.28 З А СК рее же отцъ къ рабомъ свомъ. ꙇꙁнесѣте одеждѫ пръвѫѭ ꙇ облѣцѣте . і. дадте пръстень на рѫкѫ его. ꙇ сапогꙑ на ноѕѣ М Лк 15.22 З А СК в н(а)ѧтъкъ тꙑ г ꙁемлѫ осн(о)ва  дала (!) рѫкѹ твоею сѫтъ нбса. та погб(н)ѫтъ тꙑ же прѣ(б)ѫдеш.  въсѣ ꙗко рꙁа обе(...)ъшаѫтъ  ѣко ѡдеждѫ (...) съвеш їꙁмѣнѧтъ сѧ Е 8б 6 дошедъшѹ же врѣмен бракѹ. ꙗв сꙙ кононѹ. арꙿхагꙿг҄елъ мхалъ. акꙑ мѫжь въ одежд свѣтьлѣ.  бесѣдѹѧ сь н҄мь оглашааше стньнꙑѧ та С 25.3 нъ аште тꙑ адаме помꙙнеш. гда въ породѣ обнажа. кого дѫба лств вьꙁьмъ.  съшвъ себѣ с одеждѫ сътвор С 347.30 Образно. да ваꙁдрадѹетъ сѧ дша моѣ о гі. облѣе бо мѧ въ одеждѭ спенѣ. ꙇ рꙁѫ веселѣ. ꙇ ѣко на женха въꙁлож на мѧ вѣнець. ꙇ ѣко невестѫ ѹкрас мѧ монстꙑ СЕ 97b 24  по сⷨ҇е въпрашаⷮ҇е пⷫ҇о ... прѩтъ л аћлъскѫѭ одеждѭ.  гⷮ҇ле премꙑ СЕ 101а 9 нагъ ꙁдохъ  рѣва матере моѧ. нагъ подѫ облѣц мꙙ хрьсте. нетьлѣньнѫѭ твоѭ одеждеѭ С 64.15 мъноꙁ влъц обьходѧтъ въ одеждахъ овьахъ. овьѧ ѹбо одеждѧ мѫще нъ не  ꙁѫбꙑ  ногът Х IIАб 17 М З А СК Е СП СЕ С Х Гр ἔνδυμα στολή διπλοΐς ἱματισμός περιβόλαιον ἐσϑής ἱμάτιον ѡдежда Нвб одежда остар ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА