Исторически речник
оглаголат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оглаголатоглаголѭ, оглаголѧ, оглаголюоглаголешоглаголетъ, оглаголеть, оглаголетоглаголемъ, оглаголемь, оглаголем, оглаголемооглаголете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оглаголѭтъ, оглаголѧтъ, оглаголютъ, оглаголѭть, оглаголѧть, оглаголють, оглаголѭт, оглаголѧт, оглаголютоглаголевѣоглаголетаоглаголете, оглаголетаоглагологлагол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оглаголмъ, оглаголѣмъ, оглаголꙗмъ, оглаголмь, оглаголѣмь, оглаголꙗмь, оглаголм, оглаголѣм, оглаголꙗмоглаголте, оглаголѣте, оглаголꙗтеоглаголвѣ, оглаголѣвѣ, оглаголꙗвѣоглаголта, оглаголѣта, оглаголꙗтаоглаголахъ, оглаголахь, оглаголахоглагола
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оглаголаоглаголахомъ, оглаголахомь, оглаголахом, оглаголахмꙑоглаголастеоглаголашѧ, оглаголашѫ, оглаголаша, оглаголаше, оглаголахѫоглаголаховѣоглаголаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оглаголастеоглаголаахъ, оглаголахъ, оглаголаахь, оглаголахь, оглаголаах, оглаголахоглаголааше, оглаголашеоглаголааше, оглаголашеоглаголаахомъ, оглаголахомъ, оглаголаахомь, оглаголахомь, оглаголаахом, оглаголахомоглаголаашете, оглаголашете, оглаголаасте, оглаголасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оглаголаахѫ, оглаголахѫ, оглаголаахѹ, оглаголахѹоглаголааховѣ, оглаголаховѣоглаголаашета, оглаголашета, оглаголааста, оглаголастаоглаголаашете, оглаголашете, оглаголаасте, оглаголасте
оглаголат -оглаголѭ -оглагол҄еш св Обвиня [някого в нещо] дѣвца отъвѣшта.  не хотꙙ глаголꙙ  тꙑ съблаꙁн сꙙ. твоꙗ ѹста тебе оглаголашꙙ. сво ѹстьнѣ тебѣ бꙑста облен С 237.29 ѭже тꙑ оглагола по неже прде къ жꙁн.  не дрьꙁнѫвъш акꙑ беꙁ лца прѣдь лцемъ стат С 394.24 Изч С Гр κατηγορέω Нвб Срв глаголя остар ОА ВА РБЕ