Исторически речник
обѧтрт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѧтрт сѧобѧщрѭ, обѧтрѭ, обѧтрѧ, обѧтрюобѧтршобѧтртъ, обѧтрть, обѧтртобѧтрмъ, обѧтрмь, обѧтрм, обѧтрмообѧтрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѧтрѧтъ, обѧтрѧть, обѧтрѧтобѧтрвѣобѧтртаобѧтртеобѧтробѧтр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѧтрмъ, обѧтрмь, обѧтрмобѧтртеобѧтрвѣобѧтртаобѧтрхъ, обѧтрхь, обѧтрхобѧтр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѧтробѧтрхомъ, обѧтрхомь, обѧтрхом, обѧтрхмꙑобѧтрстеобѧтршѧ, обѧтршѫ, обѧтрша, обѧтрше, обѧтрхѫобѧтрховѣобѧтрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѧтрхъ, обѧтрхь, обѧтрх*обѧщрꙗахъ*обѧщрꙗаше*обѧщрꙗаше*обѧщрꙗахомъ*обѧщрꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*обѧщрꙗахѫ*обѧщрꙗаховѣ*обѧщрꙗашета*обѧщрꙗашете
обѧтрт сѧ -обѧщрѭ сѧ -обѧтрш сѧ св Възпаля се, отека вълаꙁꙙштѹ же піѡню вь темнцѫ. днъ отꙿ вонъ ѹдар  ...  ребра обꙙтршꙙ сꙙ. ꙗкоже два мѹ отъдꙑхат С 139.10—11 Прич. мин. деят. като прил. обѧтрвъ сѧ οἰδαίνων Разгорещен прен нсоже бо сце ненавдтъ бъ. ꙗкоже памꙙтва ꙁълѹ ловѣка. ꙗко се обꙙтрвъше сꙙ срьдьце  надѹвъш сꙙ дѹш С 422.25 Изч С Гр φλεγμαίνω обꙙтрт сꙙ Нвб Ø