Исторически речник
обѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѧтобьмѫ, объмѫ, обмѫ, обьмѹ, объмѹ, обмѹобьмеш, объмеш, обмешобьметъ, объметъ, обметъ, обьметь, объметь, обметь, обьмет, объмет, обметобьмемъ, объмемъ, обмемъ, обьмемь, объмемь, обмемь, обьмем, объмем, обмем, обьмемо, объмемо, обмемообьмете, объмете, обмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обьмѫтъ, объмѫтъ, обмѫтъ, обьмѹтъ, объмѹтъ, обмѹтъ, обьмѫть, объмѫть, обмѫть, обьмѹть, объмѹть, обмѹть, обьмѫт, объмѫт, обмѫт, обьмѹт, объмѹт, обмѹтобьмевѣ, объмевѣ, обмевѣобьмета, объмета, обметаобьмете, объмете, обметеобьм, объмобьм, объм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обьмѣмъ, объмѣмъ, обьмѣмь, объмѣмь, обьмѣм, объмѣмобьмѣте, объмѣтеобьмѣвѣ, объмѣвѣобьмѣта, объмѣтаобѧхъ, обѧсъ, обѧхь, обѧсь, обѧхобѧ, обѧтъ, обѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѧ, обѧтъ, обѧтьобѧсомъ, обѧхомъ, обѧсомь, обѧхомь, обѧхом, обѧхмꙑобѧстеобѧшѧ, обѧсѧ, обѧшѫ, обѧша, обѧше, обѧхѫобѧсовѣ, обѧховѣобѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѧсте*обьмѣахъ*обьмѣаше*обьмѣаше*обьмѣахомъ*обьмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*обьмѣахѫ*обьмѣаховѣ*обьмѣашета*обьмѣашете
обѧт -обьмѫ -обьмеш св 1. Обгърна, обхвана от всички страни [образно] жвотъ бѣ свѣтъ комъ. ꙇ свѣтъ въ тъмѣ свьттъ сѧ. ꙇ тъма его не обьѩтъ З Йо 1.5А 2. Уловя, хвана по глѹ же твоемѹ въвръжемъ мрѣжѫ. ꙇ се сътворьше. обѧсѧ мъножъство рꙑбъ много М Лк 5.6 З А 3. Прегърна някого съ. негодова. ꙇ гла мъ. не дѣте дѣт прходт къ мьнѣ. ꙇ не бранте мъ ... ꙇ обемъ ѩ благословлѣаше. въꙁлагаѩ рѫцѣ на нѧ М Мк 10.16 З отьцъ же сава ... не ѹбоꙗ сꙙ. нъ радъ бꙑвъ. прде въ хꙑꙁнѫ прѣподобьнааго їѡана.  обьмъ  С 287.27 аꙁъ  обьмѫ свого ꙁбавтелꙗ. аште не вждѫ въ рѫкѹ го ꙁнамен гвоꙁднꙑхъ не мамъ вѣрьствоват С 500.23 4. Прен. За състояние, чувство — обзема, обхвана, завладея ѡбѩсѩ мѩ болѣꙁні съмрътьнꙑѩ. бѣдꙑ адовꙑ обрѣтѫ мѩ СП 114.3 ловѣкъ тако жвѣаше ... съ мꙑтар вьꙁлежааше ... досаждамъ трьпѣаше.  ѹмалꙗмъ мльааше. страхомъ объѧтъ бѣ въ страст С 474.3—4 цѣсар ѹбо одръжмѹ пеалм мѣньꙗ.  многам тѫгам обьѧтѹ С 492.12 она же ... къ бѹ о въꙁдѣвъш.  стааго на поможенье прꙁꙑваѭшт ...  абь того трепетъ  невдѣнь обьѧ С 559.27 Образно. враѕі моі дшѫ моѭ одръжашѩ ... ѡбѩсѩ мѩ ѣко левъ готовъ на ловъ СП 16.12 лесть ѭже съкрꙑ обьметъ і.  вь сѣть да въпадетъ вь нѭ СП 34.8 Завладея. с сѫтъ обьмъш нашѫ странѫ С 94.20 5. Прен. Обходя, обиколя обдѣте сона  обьмѣте і. повѣдте въ стлъпѣхъ его СП 47.13 М З А СП С Гр περιστοιχίζω περιπτύσσω περιπλέκω ἐναγκαλίζομαι καταλαμβάνω περιλαμβάνω ὑπολαμβάνω διαλαμβάνω συλλαμβάνω συγκλείω περιέχω κινέω ѡбѧт ѡбѩт обьѧт обьѩт объѧт Нвб обема св обемам несв ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА