Исторически речник
обѣтъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
обѣтъ, обѣтьобѣтаобѣтѹ, обѣтовобѣтъ, обѣтьобѣтаобѣтомь, обѣтомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
обѣтѣобѣтеобѣт, обѣтовеобѣтъ, обѣть, обѣтовъ, обѣтовьобѣтомъ, обѣтомь, обѣтовомъ, обѣтовомьобѣтꙑ, обѣтовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
обѣтꙑ, обѣтовꙑ, обѣтъмобѣтѣхъ, обѣтѣхь, обѣтохъ, обѣтохь, обѣтовохъ, обѣтовохьобѣтаобѣтѹобѣтома
обѣтъ м Обет, обещание, обричане вь мнѣ сѫтъ бже обѣті. ѩже въꙁдамъ хвалѣ твоеі. ѣко іꙁбавілъ есі дшѫ моѭ отъ съмръті. оі моі отъ слеꙁъ СП 55.13 пршедъшемъ же мъ на мѣсто. глагола мъ стꙑ. покорсте л сꙙ ѹбо по ѹставѹ вашемѹ сътворте обѣтъ вашъ С 32.23 вовода же ... наꙙ го словесꙑ льстіт глꙙ ... да аште ѹбо ѹгодьна тебѣ сѫтъ словеса моꙗ  обѣт. вьꙁнкн  обѣшта сꙙ не стꙑд сꙙ С 48.24 тако мѫш ...  нѹдш отъстѫпт отъ бога жвааго. обѣштаваѧ цѣсарьскꙑѧ любьве ... то л прѣмѣнѹш м протвѫ бжмъ даромꙿ. нъ беꙁъ ѹспѣха тебѣ да бѫдетъ обѣтъ тво С 50.12—13 рее бо мос• аще обѣщаеш обѣтъ гѫ бѫ своемѹ• да не ꙁамѫдш въꙁдат  ПА 233b отъдаждь гю обѣтꙑ твоꙗ ПА 267a тоже а҆враа҆мѹ ѡ҆бѣщане҆мъ дастъ бъ. ѿ о҆бѣ̀та ѹ҆бо а҆враа҆млѧ е́ст подобае҆тъ. даже ҆ до ҆схо́да е҆гѷпеⷮскаго ХрГС 413a въ прежеоуставьнꙑи годъ ѿ дв͠дьскааго проꙁꙗбе корене ꙁане къ немоу бѣша обѣти. „клꙗтъ сꙗ г͠ь” рее ЙЕ Бог. 279b Малодоушие отложи и слабость отжени. Исповѣжь, ꙗже согрѣшила еси, отнелѣже родисꙗ, и вꙁдохни, и прослеꙁи, биющи своꙗ перси, и расточай, ꙗже можеши, оубогим оусердно; и дажь, доуше моꙗ, обѣты не ктомоу согрѣшати Диоп. въꙁдат обѣтꙑ ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς Изпълня обети, обещания отъ тебе похвала моѣ въ црькъві веліцѣ ісповѣмь ті сѩ. ѡбѣтꙑ моѩ въꙁдамъ прѣдъ боѩштімі сѩ его СП 21.26 ѡбѣтꙑ моѩ гю въꙁдамь. прѣдъ вьсѣм людьм его СП 115.5 вьнідѫ въ домъ твоі. съ вьсесъжагаемꙑмі. въꙁдамъ тебѣ обѣтꙑ моѩ. ѩже ꙁдрѣсте ѹстьнѣ мо. ї глашѩ ѹста моѣ въ пеалі моеї СП 65.14 СП С ПА ХрГС ЙЕ Бог. Диоп. Гр εὐχή ὑπόσχεσις σύνταξις ѡбѣтъ Нвб обет ОА ВА ЕтМл БТР АР