Исторически речник
обѣтовань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обѣтован, обѣтованьобѣтованꙗ, обѣтована, обѣтованьꙗобѣтованю, обѣтованѹ, обѣтованьюобѣтованмь, обѣтованьмь, обѣтованмъ, обѣтованьмъ, обѣтованмь, обѣтованмъобѣтован, обѣтовань, обѣтованобѣтованꙗ, обѣтована, обѣтованьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обѣтован, обѣтовань, обѣтованеобѣтованмъ, обѣтованьмъ, обѣтованмь, обѣтованьмь, обѣтованмъ, обѣтованмь, обѣтованомъ, обѣтованамъобѣтован, обѣтовань, обѣтован, обѣтованмобѣтованхъ, обѣтованьхъ, обѣтованхь, обѣтованьхь, обѣтованхъ, обѣтованхьобѣтован, обѣтованьобѣтованю, обѣтованѹ, обѣтованью
NnDu
обѣтованма, обѣтованьма, обѣтованма, обѣтованма
обѣтовань -ꙗ ср 1. Обещание, дадена дума [образно] тако подобааше пострадат хѹ.  въскръснѫт отъ мрътвꙑхъ ... ꙇ отъпѹштеню грѣховъ въ вьсѣхъ ѩꙁꙑцѣхъ ... ꙇ се аꙁъ посълѭ обѣтован отца моего М Лк 24.49 З А аврамъ два снꙑ мѣ. еднъ отъ рабꙑ. а дрѹгꙑ отъ свободнꙑѧ. же же отъ рабꙑ по плът род сѧ. а еже отъ свободнꙑѧ обѣтованемъ Е 27б 8—9 Обричане, клетва, обет. бже жвотъ моі сповѣдѣхъ тебѣ. положілъ есі слъꙁꙑ моѩ прѣдъ собоѭ. ѣко вь обѣтовані твоемъ СП 55.9 Монашески обет. гі ꙇꙁбавльшааго ... раба твоего сего. ѡтъ сѹетънааго жтѣ сего мра. ꙇ прꙁъвавъ ꙶ въ стое се обѣтоване. съподоб  жт достоно. аћлскѹмѹ жтью СЕ 81а 22 съвъкѹп давъше сѧ емѹ даръ ... ꙇ еднаьное се. ꙇ аћлское обраꙁъное обѣтоване. недвжмо. основано. на акротомѣ СЕ 93b 16 велиꙗ обѣтованїꙗ дасть имъ о вѣьнѣи жиꙁни КП Учит. 225с О блаженое неплодьство арха͞нгльскꙑмь обѣтованемь дꙑшѧ  раꙁврьꙁаѧ неплодьствьнаѣ ложесна КО Зах. егда же ѹбѡ п͠ лѣⷮ въсѣхъ прѣбѫдемъ въ постѣхъ. неравно с т͠ымъ лѣтѡмь црⷭ҇твѹемъ.  на ꙁемл потрꙋдвше сѧ, не на ꙁемл наслѣдмъ, нѫ на нб͠с обѣтованїе.  пакы тлѣнно ѿложвше тѣлѡ, нетлѣнїе въспрїмемъ Жит. Ант. въторое мѹ подрѹжье• далда• лестьнъм словесꙑ прѣльствъш• праведьнка• обрадованье створ врагомъ его•  ꙁаатъ отъ обѣтованꙗ•  сѫдвъ к лⷮѣ лев•  растрьгъ рѹкама ѹста львова•  люстьѭ осьлеѫ тꙑсѫштѫ ꙁбївъ мѫжь ПА 137а проповѣдааше не ѣкоже древьнѣего Мосѣѣ• же ѹдарь въ пѹстꙑн беꙁводьнѣ въ сѹхъ камень потѣшѧ водꙑ  потоц наводьншѧ сѧ• жестосрьдѣ же люд не трьпѧ съ гнѣвомь а не съ похвалоѭ сътвор• Да тѣмь  прьвѣе обѣтованѣ поко с прѧтъ КО Клим. блюд ѧдо. каковаа обѣтованѣ даеш бѹ. аћл бо прдѫ напсаѭще сповѣдан твое се СЕ 87b 1—2 2. Само мн. Десетте Божии заповеди. ьт оца своего  мтрь своѭ• еже есть ꙁаповѣдь прьваꙗ въ обѣтованхъ•  пакꙑ• ада да ѹать сѧ• прѣжде сво домъ блговѣрьмь строт•  ьст въꙁдат родтелемъ ПА 239d въꙁлагат [даꙗт] обѣтованьꙗ ἐναποδίδωμι τὰς συνϑήκας, δίδωμι συνϑήκας При църковния обред приемане на монашество — давам обет блюд ѧдо. каковаа обѣтованѣ даеш бѹ. аћл бо прдѫ напсаѭще сповѣдан твое се СЕ 87b 1—2 на негоже оца обѣтованѣ твоѣ въꙁлагаеш. пръвое  послѣдьнее сповѣдане. танꙑ срцю СЕ 92а 8 М З А Е СП СЕ КО Клим. КО Зах. ПА КП Учит. Жит. Ант. Гр ἐπαγγελία ἐπάγγελμα обѣтован обѣтоване Нвб обетование остар ОА ВА