Исторически речник
обѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѣдоватобѣдѹѭ, обѣдѹѫ, обѣдѹѧ, обѣдѹюобѣдѹш, обѣдѹеш, обѣдѹѹшобѣдѹтъ, обѣдѹетъ, обѣдѹѹтъ, обѣдѹть, обѣдѹеть, обѣдѹѹть, обѣдѹт, обѣдѹет, обѣдѹѹтобѣдѹмъ, обѣдѹемъ, обѣдѹѹмъ, обѣдѹмь, обѣдѹемь, обѣдѹѹмь, обѣдѹм, обѣдѹем, обѣдѹѹм, обѣдѹмо, обѣдѹемо, обѣдѹѹмообѣдѹте, обѣдѹете, обѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѣдѹѭтъ, обѣдѹѫтъ, обѣдѹѧтъ, обѣдѹютъ, обѣдѹѭть, обѣдѹѫть, обѣдѹѧть, обѣдѹють, обѣдѹѭт, обѣдѹѫт, обѣдѹѧт, обѣдѹютобѣдѹвѣ, обѣдѹевѣ, обѣдѹѹвѣобѣдѹта, обѣдѹета, обѣдѹѹтаобѣдѹте, обѣдѹете, обѣдѹѹтеобѣдѹобѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѣдѹмъ, обѣдѹмь, обѣдѹмобѣдѹтеобѣдѹвѣобѣдѹтаобѣдовахъ, обѣдовахь, обѣдовахобѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѣдоваобѣдовахомъ, обѣдовахомь, обѣдовахом, обѣдовахомꙑобѣдовастеобѣдовашѧ, обѣдовашѫ, обѣдоваша, обѣдоваше, обѣдовахѫобѣдоваховѣобѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѣдовастеобѣдоваахъ, обѣдовахъ, обѣдоваахь, обѣдовахь, обѣдоваах, обѣдовахобѣдовааше, обѣдовашеобѣдовааше, обѣдовашеобѣдоваахомъ, обѣдовахомъ, обѣдоваахомь, обѣдовахомь, обѣдоваахом, обѣдовахомобѣдоваашете, обѣдовашете, обѣдоваасте, обѣдовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обѣдоваахѫ, обѣдовахѫ, обѣдоваахѹ, обѣдовахѹобѣдовааховѣ, обѣдоваховѣобѣдоваашета, обѣдовашета, обѣдовааста, обѣдовастаобѣдоваашете, обѣдовашете, обѣдоваасте, обѣдовасте
обѣдоват -обѣдѹѭ -обѣдѹш несв св Храня се, ям за о̀бед, обядвам егда же глааше молѣаше  фарсѣ еднъ да обѣдѹѹтъ ѹ него. въшедъ же въꙁлеже М Лк 11.37 З гла мъ с. прдѣте обѣдѹте. ꙇ нктоже не съмѣаше отъ ѹенкъ стѧѕат его тꙑ кто ес М Йо 21.12 З А СК егда же обѣдовашѧ. гла смонов петрѹ с. смоне оннъ любш л мѧ пае (схъ) М Йо 21.15 З блаженꙑ гргор. поставьнъ бꙑстъ патрархъ ... по обꙑаю патраршъскѹ. повелѣ сакеларѹ свомѹ ... првест вї маломошт. на трепеꙁѫ своѭ да обѣдѹѭтъ сь нмъ С 121.10 третꙗго на десꙙте не ведѣаше нкꙿтоже. раꙁвѣ патрархъ днъ. обѣдѹѭштемъ же мъ С 121.22—23 Изч М З А СК С Гр ἀριστάω Нвб обядвам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА