Исторически речник
обꙑкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обꙑкнѫтобꙑкнѫ, обꙑкнѹобꙑкнешꙑобꙑкнетъ, обꙑкнеть, обꙑкнетобꙑкнемъ, обꙑкнемь, обꙑкнемобꙑкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обꙑкнѫтъ, обꙑкнѹтъ, обꙑкнѫть, обꙑкнѹть, обꙑкнѫт, обꙑкнѹтобꙑкневѣобꙑкнетаобꙑкнетеобꙑкнобꙑкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обꙑкнѣмъ, обꙑкнѣмь, обꙑкнѣмобꙑкнѣтеобꙑкнѣвѣобꙑкнѣтаобꙑкъ, обꙑкохъ, обꙑкь, обꙑкохь, обꙑкохобꙑе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обꙑеобꙑкомъ, обꙑкохомъ, обꙑкомь, обꙑкохомь, обꙑкохом, обꙑкохмꙑобꙑете, обꙑкостеобꙑкѫ, обꙑкошѧ, обꙑкошѫ, обꙑкоша, обꙑкоше, обꙑкохѫобꙑковѣ, обꙑкоховѣобꙑета, обꙑкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обꙑете, обꙑкосте*обꙑкнѣахъ*обꙑкнѣаше*обꙑкнѣаше*обꙑкнѣахомъ*обꙑкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*обꙑкнѣахѫ*обꙑкнѣаховѣ*обꙑкнѣашета*обꙑкнѣашете
обꙑкнѫт -обꙑкнѫ -обꙑкнеш св Свикна, привикна; свикнал съм навꙑкнѣмъ ѹбо тако глаголат. ꙗкоже стъ обꙑклъ цръ нашъ послѹшат С 382.25 съ цѣлѣвъшмъ господномъ въпрꙙже въ жрънъв.  окꙑ ꙁдавна обꙑкъ то отъ многа врѣмене.  въ томъ въꙁдрастъ. тако кротъко обꙑе.  мелꙗаше С 565.8, 9 саторнъ же много мѫдръство въспрмъ. ѹмꙑслвъ правьдѫ ꙗко мѫжь тъ. мльалвѫ жꙁнь стъ обꙑклъ С 204.15 тако бо  мноꙁ немлоствꙑѧ обꙑкл сѫтъ тьмнꙑ нарцат С 374.26 Прич. мин. страд. като същ. обꙑкъше м мн οἱ συνειϑισμένοι Тези, които са свикнали, които имат обичай не лѣпо стъ обꙑкъшмъ оделѣват въ рат. ꙁълодѣскоѭ съмрьтѭ ѹмрат С 87.2 обꙑенаꙗ ср мн τὰ συνήϑη Необходимите неща, необходимото славвъше же ба ѹмльашꙙ. подаѭштѹѹмѹ мъ обꙑенаꙗ С 134.9 не обꙑкнѫт ἄπειρός εἰμι Не съм свикнал, непривикнал съм на нещо  етврътꙑ дьнь матъ тръпꙙ беꙁ брашъна. помꙑсл еда како отъпадетъ  ѹмьретъ. не обꙑкъ алъбꙑ С 170.29 обꙑен поꙁор ἡ τῶν ϑεάτρων συήϑεια Традиционни игри, обичайни зрелища по сътворен же комсѹ обꙑенꙑѧ поꙁорꙑ. повелѣ на ѹтрьн҄ дьнь првест раба божꙗ артемона С 226.8 С Гр εἴωϑα ἠσκημένος εἰμί Нвб обикна ’навикна, привикна’ диал НГер ВА ДА