Исторически речник
объходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
объходтобъхождѫ, объхождѹобъходшобъходтъ, объходть, объходтобъходмъ, объходмь, объходм, объходмообъходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
объходѧтъ, объходѧть, объходѧтобъходвѣобъходтаобъходтеобъходобъход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
объходмъ, объходмь, объходмобъходтеобъходвѣобъходтаобъходхъ, объходхь, объходхобъход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
объходобъходхомъ, объходхомь, объходхом, объходхмꙑобъходстеобъходшѧ, объходшѫ, объходша, объходше, объходхѫобъхоховѣобъходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
объходстеобъхождаахъ, объхождахъ, объходѣахъ, объходѣхъ, объхожахъ, объходѧхъ, объхождаахь, объхождахь, объходѣахь, объходѣхь, объхожахь, объходѧхь, объхождаах, объхождах, объходѣах, объходѣх, объхожах, объходѧхобъхождааше, объхождаше, объходѣаше, объходѣше, объхожаше, объходѧшеобъхождааше, объхождаше, объходѣаше, объходѣше, объхожаше, объходѧшеобъхождаахомъ, объхождахомъ, объходѣахомъ, объходѣхомъ, объхожахомъ, объходѧхомъ, объхождаахомь, объхождахомь, объходѣахомь, объходѣхомь, объхожахомь, объходѧхомь, объхождаахом, объхождахом, объходѣахом, объходѣхом, объхожахом, объходѧхомобъхождаашете, объхождашете, объходѣашете, объходѣшете, объхожашете, объхождаасте, объхождасте, объходѣасте, объходѣсте, объхожасте, объходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
объхождаахѫ, объхождахѫ, объходѣахѫ, объходѣхѫ, объхожахѫ, объхождаахѹ, объхождахѹ, объходѣахѹ, объходѣхѹ, объхожахѹ, объходѧхѹобъхождааховѣ, объхождаховѣ, объходѣаховѣ, объходѣховѣ, объхожаховѣ, объходѧховѣобъхождаашета, объхождашета, объходѣашета, объходѣшета, объхожашета, объхождааста, объхождаста, объходѣаста, объходѣста, объхожаста, объходѧстаобъхождаашете, объхождашете, объходѣашете, объходѣшете, объхожашете, объхождаасте, объхождасте, объходѣасте, объходѣсте, объхожасте, объходѧсте
объходт -объхождѫ -объходш несв Обхождам, обикалям, ходя наоколо, преброждам ꙇ дв сѧ ꙁа невѣръство хъ. ꙇ объхождаше градъцѧ ѹѧ М Мк 6.6 З  объхождааше пѹстꙑнѫ. събранꙗ рад саморастѫштхъ мелагр С 289.9—10 ꙗкоже прнѹжденомъ бꙑт родтел҄емъ отроковцꙙ. объходт  скат вьсьжде ловѣка бжꙗ. не оставꙙште н манастꙑра н мѣста пѹста С 519.21 огнь въꙁгорѣ сꙙ въ ѫтробѣ го.  обьхождааше вьсѫдꙋ по божю же попѹштеню. накаꙁаѭштѹѹмѹ прсно С 191.13 Образно. а любꙑ не вѣстъ жъдат врѣмене ꙁовѫшта.  ѹмомъ бꙑстромъ объхождѫ ванѭ.  рѫкама плештꙙ лкѹѭ С 332.22—23 Скитам; обикалям, дебна. еднъ плает сѧ дѣволъ ... ѡбьходтъ наꙁраѩ твое слово. ꙇ двжене. ꙇ вьꙁьрѣне. естъ бо дръꙁъ.  бесрама СЕ 88а 11—12 обьходтъ бо ꙗко львъ ревꙑ. щѧ кого пожьретъ по кънгамъ. сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ Х IIВа 15 мъноꙁ влъц обьходѧтъ въ одеждахъ овьахъ Х IIАб 15 Преминавам, пребродвам. род сꙙ хс пльтѭ ...  сьпрѣбꙑваатъ съ лкꙑ акꙑ ловѣкъ вꙙште трї десꙙтъ лѣтъ. обьходꙙ градꙑ  вьс. благодарьствꙙ вьсꙙ ѹтомьнꙑѧ дꙗволомь С 11.8—9 Изч М З СЕ С Х Гр περιάγω περιέρχομαι διέρχομαι πάρειμι [ἰέναι] обьходт ѡбьходт Нвб обхождам несв обходя св ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА