Исторически речник
обътещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обътещобътекѫ, обътекѹобътеешобътеетъ, обътееть, обътеетобътеемъ, обътеемь, обътеем, обътеемообътеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обътекѫтъ, обътекѹтъ, обътекѫть, обътекѹть, обътекѫт, обътекѹтобътеевѣобътеетаобътеетеобътьц, обътъцобътьц, обътъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обътьцѣмъ, обътъцѣмъ, обътьцѣмь, обътъцѣмь, обътьцѣм, обътъцѣмобътьцѣте, обътъцѣтеобътьцѣвѣ, обътъцѣвѣобътьцѣта, обътъцѣтаобътѣхъ, обътекохъ, обътѣхь, обътекохь, обътѣх, обътекохобътее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обътееобътѣхомъ, обътекохомъ, обътѣхомь, обътекохомь, обътѣхом, обътекохом, обътекохмꙑобътѣсте, обътекостеобътѣшѧ, обътекошѧ, обътѣшѫ, обътекошѫ, обътѣша, обътекоша, обътѣше, обътекоше, обътекохѫобътѣховѣ, обътекоховѣобътѣста, обътекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обътѣсте, обътекостеобътеаахъ, обътеахъ, обътеѣхъ, обътеаахь, обътеахь, обътеѣхь, обътеаах, обътеах, обътеѣх, обътеѧхъ, обътеѧхь, обътеѧхобътеааше, обътеаше, обътеѣше, обътеѧшеобътеааше, обътеаше, обътеѣше, обътеѧшеобътеаахомъ, обътеахомъ, обътеѣхомъ, обътеаахомь, обътеахомь, обътеѣхомь, обътеаахом, обътеахом, обътеѣхом, обътеѧхомъ, обътеѧхомь, обътеѧхомобътеаашете, обътеашете, обътеѣшете, обътеаасте, обътеасте, обътеѣсте, обътеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обътеаахѫ, обътеахѫ, обътеѣхѫ, обътеаахѹ, обътеахѹ, обътеѣхѹ, обътеѧхѹобътеааховѣ, обътеаховѣ, обътеѣховѣ, обътеѧховѣобътеаашета, обътеашета, обътеѣшета, обътеааста, обътеаста, обътеѣста, обътеѧстаобътеаашете, обътеашете, обътеѣшете, обътеаасте, обътеасте, обътеѣсте, обътеѧсте
обътещ -обътекѫ -обътееш св За слух, мълва и под. — разпространя се, обиколя, обходя, премина а по стнѣ желаѭштемъ вдѣт хрстосова страстотрьпьца. прослѹт бо мѫенꙗ го ѹже по вьсе ас.  бъхма по вьсе вьселенѣ обьтекло бѣаше С 117.8 Изч С Гр διατρέχω обьтещ Нвб обтека остар диал ОА НТ НГер ЕтМл РРОДД ДА