Исторически речник
объстоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
объстоꙗтобъстоѭ, объстоѧ, объстоѫ, объстоюобъстошобъстотъ, объстоть, объстотобъстомъ, объстомь, объстом, объстомообъстоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
объстоѧтъ, объстоѧть, объстоѧтобъстовѣобъстотаобъстотеобъстообъсто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
объстомъ, объстомь, объстомобъстотеобъстовѣобъстотаобъстоꙗхъ, объстоꙗхь, объстоꙗхобъстоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
объстоꙗобъстоꙗхомъ, объстоꙗхомь, объстоꙗхом, объстоꙗхмꙑобъстоꙗстеобъстоꙗшѧ, объстоꙗшѫ, объстоꙗша, объстоꙗше, объстоꙗхѫобъстоꙗховѣобъстоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
объстоꙗстеобъстоꙗахъ, объстоѣахъ, объстоꙗхъ, объстоѣхъ, объстоахъ, объстоѧхъ, объстоꙗахь, объстоѣахь, объстоꙗхь, объстоѣхь, объстоахь, объстоѧь, объстоꙗах, объстоѣах, объстоꙗх, объстоѣх, объстоах, объстоѧхобъстоꙗаше, объстоѣаше, объстоꙗше, объстоѣше, объстоаше, объстоѧшеобъстоꙗаше, объстоѣаше, объстоꙗше, объстоѣше, объстоаше, объстоѧшеобъстоꙗахомъ, объстоѣахомъ, объстоꙗхомъ, объстоѣхомъ, объстоахомъ, объстоѧхомъ, объстоꙗахомь, объстоѣахомь, объстоꙗхомь, объстоѣхомь, объстоахомь, объстоѧхомь, объстоꙗахом, объстоѣахом, объстоꙗхом, объстоѣхом, объстоахом, объстоѧхомобъстоꙗашете, объстоѣашете, объстоꙗшете, объстоѣшете, объстоашете, объстоꙗасте, объстоѣасте, объстоꙗсте, объстоѣсте, объстоасте, объстоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
объстоꙗахѫ, объстоѣахѫ, объстоꙗхѫ, объстоѣхѫ, объстоахѫ, объстоѧхѫобъстоꙗаховѣ, объстоѣаховѣ, объстоꙗховѣ, объстоѣховѣ, объстоаховѣ, объстоѧховѣобъстоꙗашета, объстоѣашета, объстоꙗшета, объстоѣшета, объстоашета, объстоꙗаста, объстоѣаста, объстоꙗста, объстоѣста, объстоаста, объстоѧстаобъстоꙗашете, объстоѣашете, объстоꙗшете, объстоѣшете, объстоашете, объстоꙗасте, объстоѣасте, объстоꙗсте, объстоѣсте, объстоасте, объстоѧсте
объстоꙗт -объстоѭ -объстош несв Обграждам, обсаждам егда же ѹꙁьрте объстомъ во мъ. тогда раꙁѹмѣете ѣко прблж сѧ ꙁапѹстѣн емѹ М Лк 21.20 Прич. сег. деят. като прил. объстоѩ περιεστώς Който е обиколил, обкръжаващ, насъбрал се около някого слꙑшавъ же стꙑ бж мѫенкъ объстоѧштꙙѧ народꙑ глагол҄ѫштꙙ. ꙗко вовода вьлѣꙁе вь корабь ... въста С 150.16 Изч М З С Гр κυκλόω Нвб обстоя св обстоявам несв ЕтМл