Исторически речник
обрѣꙁат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обрѣꙁатобрѣжѫ, обрѣжѹобрѣжешобрѣжетъ, обрѣжеть, обрѣжетобрѣжемъ, обрѣжемь, обрѣжем, обрѣжемообрѣжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обрѣжѫтъ, обрѣжѹтъ, обрѣжѫть, обрѣжѹть, обрѣжѫт, обрѣжѹтобрѣжевѣобрѣжетаобрѣжетеобрѣжобрѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обрѣжмъ, обрѣжѣмъ, обрѣжамъ, обрѣжмь, обрѣжѣмь, обрѣжамь, обрѣжм, обрѣжѣм, обрѣжамобрѣжте, обрѣжѣте, обрѣжатеобрѣжвѣ, обрѣжѣвѣ, обрѣжавѣобрѣжта, обрѣжѣта, обрѣжатаобрѣꙁахъ, обрѣꙁахь, обрѣꙁахобрѣꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обрѣꙁаобрѣꙁахомъ, обрѣꙁахомь, обрѣꙁахом, обрѣꙁахмꙑобрѣꙁастеобрѣꙁашѧ, обрѣꙁашѫ, обрѣꙁаша, обрѣꙁаше, обрѣꙁахѫобрѣꙁаховѣобрѣꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обрѣꙁастеобрѣꙁаахъ, обрѣꙁахъ, обрѣꙁаахь, обрѣꙁахь, обрѣꙁаах, обрѣꙁахобрѣꙁааше, обрѣꙁашеобрѣꙁааше, обрѣꙁашеобрѣꙁаахомъ, обрѣꙁахомъ, обрѣꙁаахомь, обрѣꙁахомь, обрѣꙁаахом, обрѣꙁахомобрѣꙁаашете, обрѣꙁашете, обрѣꙁаасте, обрѣꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обрѣꙁаахѫ, обрѣꙁахѫ, обрѣꙁаахѹ, обрѣꙁахѹобрѣꙁааховѣ, обрѣꙁаховѣобрѣꙁаашета, обрѣꙁашета, обрѣꙁааста, обрѣꙁастаобрѣꙁаашете, обрѣꙁашете, обрѣꙁаасте, обрѣꙁасте
обрѣꙁат -обрѣжѫ -обрѣжеш св Обрежа, извърша религиозния обред обрязване ꙇ бꙑстъ въ осмꙑ день прдѫ обрѣꙁатъ отроѧте. ꙇ нарцахѫ е менемь отца своего ꙁахарѣ М Лк 1.59 З А ꙇ егда сплъншѧ сѧ осмь дьн да  обрѣжѫтъ. ꙇ нарѣшѧ мѧ емѹ съ М Лк 2.21 З А СК Б н обрѣꙁан οἱ ἀπερίτμητοι Тези, които са необрязани, необрязаните [образно] істінѣ прішедъші. юже да праꙁдънѹетъ стѣнъ сі къ іюдѣомъ глѫ. понеже льстѧште сѧ мнѧтъ пасхѫ творіт. ꙇбо стѹдъноѭ волеѭ. опрѣснъкꙑ ѣдѧтъ ні обрѣꙁані срьдьці. ні ѹшесꙑ. своімі К 7а 19 Изч М З А СК Б К Гр περιτέμνω Нвб Срв обрежа, обрязвам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА