Исторически речник
обрадоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обрадоватобрадѹѭ, обрадѹѫ, обрадѹѧ, обрадѹюобрадѹш, обрадѹеш, обрадѹѹшобрадѹтъ, обрадѹетъ, обрадѹѹтъ, обрадѹть, обрадѹеть, обрадѹѹть, обрадѹт, обрадѹет, обрадѹѹтобрадѹмъ, обрадѹемъ, обрадѹѹмъ, обрадѹмь, обрадѹемь, обрадѹѹмь, обрадѹм, обрадѹем, обрадѹѹм, обрадѹмо, обрадѹемо, обрадѹѹмообрадѹте, обрадѹете, обрадѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обрадѹѭтъ, обрадѹѫтъ, обрадѹѧтъ, обрадѹютъ, обрадѹѭть, обрадѹѫть, обрадѹѧть, обрадѹють, обрадѹѭт, обрадѹѫт, обрадѹѧт, обрадѹютобрадѹвѣ, обрадѹевѣ, обрадѹѹвѣобрадѹта, обрадѹета, обрадѹѹтаобрадѹте, обрадѹете, обрадѹѹтеобрадѹобрадѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обрадѹмъ, обрадѹмь, обрадѹмобрадѹтеобрадѹвѣобрадѹтаобрадовахъ, обрадовахь, обрадовахобрадова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обрадоваобрадовахомъ, обрадовахомь, обрадовахмꙑобрадовастеобрадовашѧ, обрадвашѫ, обрадоваше, обрадоваша, обрадовахѫобрадоваховѣобрадоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обрадовастеобрадоваахъ, обрадовахъ, обрадѹꙗхъ, обрадоваахь, обрадовахь, обрадѹꙗхь, обрадоваах, обрадовах, обрадѹꙗхобрадовааше, обрадоваше, обрадѹꙗшеобрадовааше, обрадоваше, обрадѹꙗшеобрадоваахомъ, обрадовахомъ, обрадѹꙗхомъ, обрадоваахомь, обрадовахомь, обрадѹꙗхомь, обрадоваахом, обрадовахом, обрадѹꙗхомобрадоваашете, обрадовашете, обрадѹꙗшете, обрадоваасте, обрадовасте, обрадѹꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обрадоваахѫ, обрадовахѫ, обрадѹꙗхѫ, обрадоваахѹ, обрадовахѹ, обрадѹꙗхѹобрадовааховѣ, обрадоваховѣ, обрадѹꙗховѣобрадоваашета, обрадовашета, обрадѹꙗшета, обрадовааста, обрадоваста, обрадѹꙗстаобрадоваашете, обрадовашете, обрадѹꙗшете, обрадоваасте, обрадовасте, обрадѹꙗсте
обрадоват -обрадѹѭ -обрадѹш св мин страд обрадованаꙗ ж ед [ἡ] κεχαριτωμένη Обръщение към Св. Богородица — ти, която носиш радост, възрадвана, ощастливена тꙑ рьц мар. радѹ сꙙ обрадованаꙗ. да аꙁъ помлѹѭ еуѫ оꙁълобьнѫѭ С 248.15 радѹ сꙙ обрадованаꙗ господь сь тобоѭ С 250.30—251.1 радѹ сꙙ обрадованаꙗ. не срамьꙗ сꙙ ꙗко повнна сѫшт осѫжденю С 251.8 обрадованаꙗ невѣста [ἡ] κεχαριτωμένη За Св. Богородица — възрадвана, ощастливена радѹ сꙙ обрадованаꙗ невѣсто.  родтельнце ста. ꙁапѹстѣвъшѹѹмѹ вьсемѹ мрѹ С 251.11 Изч С Нвб обрадвам [се] остар ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА