Исторически речник
обонꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обонꙗтобонꙗѭ, обонѣѭ, обонꙗѫ, обонѣѫ, обонꙗѧ, обонѣѧ, обонꙗю, обонѣю, обонѧю, обонаѫ, обонаѧобонꙗш, обонꙗеш, обонѣш, обонѣеш, обонѣаш, обонѧеш, обонаешобонꙗтъ, обонꙗетъ, обонѣтъ, обонѣетъ, обонѣатъ, обонꙗть, обонꙗеть, обонѣть, обонѣеть, обонѣать, обонꙗт, обонꙗет, обонѣт, обонѣет, обонѣат, обонѧетъ, обонѧеть, обонѧет, обонаетъ, обонаеть, обонаетобонꙗмъ, обонꙗемъ, обонѣмъ, обонѣемъ, обонѣамъ, обонꙗмь, обонꙗемь, обонѣмь, обонѣемь, обонѣамь, обонꙗм, обонꙗем, обонѣм, обонѣем, обонѣам, обонꙗмо, обонꙗемо, обонѣмо, обонѣемо, обонѣамо, обонѧемъ, обонѧемь, обонѧем, обонаемъ, обонаемь, обонаем, обонаемообонꙗте, обонꙗете, обонѣте, обонѣете, обонѣате, обонѧете, обонаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обонꙗѭтъ, обонѣѭтъ, обонѣѫтъ, обонꙗѫтъ, обонѣѧтъ, обонꙗѧтъ, обонѣютъ, обонꙗютъ, обонꙗѭть, обонѣѭть, обонѣѫть, обонꙗѫть, обонѣѧть, обонꙗѧть, обонѣють, обонꙗють, обонꙗѭт, обонѣѭт, обонѣѫт, обонꙗѫт, обонѣѧт, обонꙗѧт, обонѣют, обонꙗют, обонѧютъ, обонѧють, обонѧют, обонаѫтъ, обонаѧтъ, обонаѫть, обонаѧть, обонаѫт, обонаѧтобонꙗвѣ, обонꙗевѣ, обонѣвѣ, обонѣевѣ, обонѣавѣ, обонѧевѣобонꙗта, обонꙗета, обонѣта, обонѣета, обонѣата, обонѧетаобонꙗте, обонꙗете, обонѣте, обонѣете, обонѣате, обонѧетеобонꙗ, обонѣ, обонѧ, обонаобонꙗ, обонѣ, обонѧ, обона
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обонꙗмъ, обонѣмъ, обонꙗмь, обонѣмь, обонꙗм, обонѣм, обонѧмъ, обонѧмь, обонѧм, обонамъ, обонамь, обонамобонꙗте, обонѣте, обонѧте, обонатеобонꙗвѣ, обонѣвѣ, обонѧвѣ, обонавѣобонꙗта, обонѣта, обонѧта, обонатаобонꙗхъ, обонѣхъ, обонꙗхь, обонѣхь, обонꙗх, обонѣх, обонѧхъ, обонѧхь, обонѧх, обонахъ, обонахь, обонахобонꙗ, обонѣ, обонѧ, обона
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обонꙗ, обонѣ, обонѧ, обонаобонꙗхомъ, обонѣхомъ, обонꙗхомь, обонѣхомь, обонꙗхом, обонѣхом, обонꙗхмꙑ, обонѣхмꙑ, обонѧхомъ, обонѧхомь, обонѧхом, обонахомъ, обонахомь, обонахом, обонахмꙑобонꙗсте, обонѣсте, обонѧсте, обонастеобонꙗшѧ, обонашѧ, обонѣшѧ, обонꙗшѫ, обонашѫ, обонѣшѫ, обонꙗша, обонѣша, обонꙗше, обонаше, обонѣше, обонꙗхѫ, обонѣхѫ, обонахѫ, обонѧшаобонꙗховѣ, обонѣховѣ, обонѧховѣ, обонаховѣобонꙗста, обонѣста, обонѧста, обонаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обонꙗсте, обонѣсте, обонѧсте, обонастеобонꙗахъ, обонꙗхъ, обонꙗах, обонаахъ, обонахъ, обонаахь, обонахь, обонꙗхь, обонꙗх, обонаах, обонѧхъ, обонѧхь, обонѧхобонꙗаше, обонꙗше, обонааше, обонаше, обонѧшеобонꙗаше, обонꙗше, обонааше, обонаше, обонѧшеобонꙗахомъ, обонꙗхомъ, обонаахомъ, обонахомъ, обонꙗахомь, обонꙗхомь, обонаахомь, обонахомь, обонꙗахом, обонꙗхом, обонаахом, обонахом, обонѧхомъ, обонѧхомь, обонѧхомобонꙗашете, обонꙗшете, обонꙗасте, обонꙗсте, обонаашете, обонашете, обонаасте, обонасте, обонѧшете, обонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обонꙗахѫ, обонꙗхѫ, обонꙗахѹ, обонꙗхѹ, обонаахѫ, обонахѫ, обонаахѹ, обонахѹ, обонѧхѹобонꙗаховѣ, обонꙗховѣ, обонааховѣ, обонаховѣ, обонѧховѣобонꙗашета, обонꙗшета, обонꙗаста, обонꙗста, обонѧшета, обонѧста, обонаашета, обонашета, обонааста, обонастаобонꙗашете, обонꙗшете, обонꙗасте, обонꙗсте, обонѧшете, обонѧсте, обонаашете, обонашете, обонаасте, обонасте
обонꙗт -обонꙗѭ -обонꙗш св Помириша, усетя миризма ѹста їмѫтъ ї не въꙁглѭтъ. о їмѫтъ ї не вдѩтъ. ѹш їмѫтъ ї не слꙑшѩт. ноꙁдрі мѫтъ  не обонѣѭтъ СП 113.14 Срв. С104.4—5 а стнꙿно муро же обонꙗвъше мрьтв въскръсаѭтъ. на трехъ десꙙтехъ сьребрьнцѣхъ продаш С 425.25 Изч СП С Гр ὀσφραίνομαι обонѣт Нвб обонявам остар ВА Срв обоняние ср НГер ЕтМл БТР АР