Исторически речник
обогатт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обогаттобогащѫ, обогащѹобогатшобогаттъ, обогатть, обогаттобогатмъ, обогатмь, обогатм, обогатмообогатте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обогатѧтъ, обогатѧть, обогатѧтобогатвѣобогаттаобогаттеобогатобогат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обогатмъ, обогатмь, обогатмобогаттеобогатвѣобогаттаобогатхъ, обогатхь, обогатхобогат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обогатобогатхомъ, обогатхомь, обогатхом, обогатхмꙑобогатстеобогатшѧ, обогатшѫ, обогатша, обогатше, обогатхѫобогатховѣобогатста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обогатстеобогащаахъ, обогащахъ, обогащаахь, обогащахь, обогащаах, обогащахобогащааше, обогащашеобогащааше, обогащашеобогащаахомъ, обогащахомъ, обогащаахомь, обогащахомь, обогащаахом, обогащахомобогащаашете, обогащашете, обогащаасте, обогащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обогащаахѫ, обогащахѫ, обогащаахѹ, обогащахѹобогащааховѣ, обогащаховѣобогащаашета, обогащашета, обогащааста, обогащастаобогащаашете, обогащашете, обогащаасте, обогащасте
обогатт -обогащѫ -обогатш св 1. Обогатя, направя някого да стане богат дѫ длъгъ вамъ отъдатъ. длъгъ і мьнѣ даѭштѹмѹ на ѹспѣхъ  вꙑ обогатꙙ С 498.15 Прен.Увелича, умножа някакво качество, обогатя. посѣтілъ есі ꙁемⷧѩ  ѹпо ѭ ѹмножілъ есі обогатіті ѭ СП 64.10 2. Прен. Правя някого да добие по–ценни качества, обогатя прѣвѣънꙑ цръ славънꙑ. оѹбожавꙑ въ своіхъ неѹбожъно насъ раді. да нꙑ обогатітъ К 1b 1—2 Срв. С326.22—23 Изч СП К С Гр πλουτίζω обогатіті Нвб обогатя св обогатявам несв ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА