Исторически речник
облѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облѣщоблѣкѫ, облѣкѹоблѣешоблѣетъ, облѣеть, облѣетоблѣемъ, облѣемь, облѣем, облѣемооблѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облѣкѫтъ, облѣкѹтъ, облѣкѫть, облѣкѹть, облѣкѫт, облѣкѹтоблѣевѣоблѣетаоблѣетеоблѣцоблѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облѣцѣмъоблѣцѣтеоблѣцѣвѣоблѣцѣтаоблѣкохъ, облѣкохь, облѣкохоблѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облѣеоблѣкохомъ, облѣкохомь, облѣкохом, облѣкохмꙑоблѣкостеоблѣкошѧ, облѣкошѫ, облѣкоша, облѣкоше, облѣкохѫоблѣкоховѣоблѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облѣкосте*облѣаахъ*облѣааше*облѣааше*облѣаахомъ*облѣаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*облѣаахѫ*облѣааховѣ*облѣаашета*облѣаашете
облѣщ -облѣкѫ -облѣеш св Облека някого в нещо, с нещо ꙇ егда порѫгашѧ сѧ емѹ. съвлѣшѧ съ него хламдѫ ꙇ облѣшѧ  въ рꙁꙑ своѩ. ꙇ вѣсѧ і на пропѧте М Мт 27.31 З,А, СК. Срв. Мк 15.20 З,А, СК; СЕ 50а 6 рее же отцъ къ рабомъ свомъ. ꙇꙁнесѣте одеждѫ пръвѫѭ ꙇ облѣцѣте . ꙇ дадте пръстень на рѫкѫ его. ꙇ сапогꙑ на ноѕѣ М Лк 15.22 З А СК прдѫ къ св  вдѣшѧ бѣсъновавъшааго сѧ. сѣдѧща обльена. ꙇ съмꙑслѧшта мѣвъшааго лећеонъ. ꙇ ѹбоѣшѧ сѧ М Мк 5.15 З.Срв. Лк 8.35 М З А СК въшедъ же цсръ вдѣтъ въꙁлежѧщхъ. вдѣ тѹ ка не облъена въ одѣане браъное М Мт 22.11 ЗI. Срв. СЕ 106b 14—15 тогда воін гемонов прѣімъше іса на сѫдщ. събраш на нъ. всѫ спрѫ.  съвлькше і хламдоѭ рьвеноѭ облѣкош і.  съплетъше вѣньць трьнѣнъ СК Мт 27.28 нъ пакꙑ обрат мѧ. пакꙑ обнов мѧ. пакꙑ облѣц мѧ. пакꙑ оград. естънꙑмь т крстомь СЕ 78b 17 алꙿенъ бо бѣхъ  дасте м ꙗсте. жꙙдънъ бѣхъ  напосте мꙙ ... нагъ бѣхъ  облѣкосте мꙙ С 123.23 бꙑстъ по обꙑаю молꙙштѹ сꙙ мѹ въ полѹношт вдѣт юношѫ красъна стоѧшта прѣдь нмь. облѣена въ котꙑгѫ льнѣнѫ. раꙁдъранѫ отъ горꙑ дож  до долѹ С 187.4 Образно. врагꙑ его облѣкѫ въ стѹдъ. а на ономь процвьтетъ свтꙑн моѣ СП 131.18 да въꙁдрадѹетъ сѧ дша моѣ о гі. облѣе бо мѧ въ одеждѭ спенѣ СЕ 97b 24 самъ бо їѡсфъ добростѭ своѭ  въꙁръжанмъ. въ отьѫ добрость бѣ облѣенъ С 365.9 ꙁде бо мꙑ сѹса вѣньана.  въ багрѣнцѫ обльена. ѹже побѣждьша. ѹже въ обраꙁꙿ цѣсарьскъ обльена С 435.7 облѣщ въ съпасень ἐνδύω σωτηρίαν Направя някого спасител, избавител їереѩ его облѣкѫ во спене ї прⷠнї его радостіѭ въꙁдрадѹѭтъ сѩ СП 131.16 М З А СК Б СП СЕ С Гр ἐνδύω περιβάλλω ἱματίζω ἐνδιδύσκω περιτίϑημι ἀμφιέννυμι κηδεύω Нвб облека [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА