Исторически речник
обложт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обложтобложѫ, обложѹобложшобложтъ, обложть, обложтобложмъ, обложмь, обложм, обложмообложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обложѧтъ, обложѧть, обложѧтобложвѣобложтаобложтеобложоблож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обложмъ, обложмь, обложмобложтеобложвѣобложтаобложхъ, обложхь, обложхоблож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обложобложхомъ, обложхомь, обложхом, обложхмꙑобложстеобложшѧ, обложшѫ, обложша, обложше, обложхѫобложховѣобложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обложстеобложаахъ, обложахъ, обложаахь, обложахь, обложаах, обложахобложааше, обложашеобложааше, обложашеобложаахомъ, обложахомъ, обложаахомь, обложахомь, обложаахом, обложахомобложаашете, обложашете, обложаасте, обложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обложаахѫ, обложахѫ, обложаахѹ, обложахѹобложааховѣ, обложаховѣобложаашета, обложашета, обложааста, обложастаобложаашете, обложашете, обложаасте, обложасте
обложт -обложѫ -обложш св 1. Наложа, покрия, обвия  потомъ повелѣшꙙ прнест трьст.  расцѣпвъше на дьво обложт по пльт мѹ.  връвѭ обꙙꙁавъше сътꙙгнѫт С 270.6 Образно. съмѣре(...)мъ скръб. (т) могꙑ(...) в(..)ѹѫщхъ (...)ъщ(хъ по)не(же) естъ нем(...) облож(...)  ꙁа сѧ длъжън(...) стъ.ѣ(..) о людъскꙑхъ. тако (...) прност о грѣсѣхъ Е 10а 10 бъ сꙑ отъ ба. нашего рад спенѣ. пльтѭ обложвъ свое бжство СЕ 67а 17 2. Окача около [на] нещо, обвеся ꙇ же аще съблаꙁнтъ едного отъ малꙑхъ схъ вѣрѹѭштхъ вь мѧ. добрѣе емѹ естъ пае. аще обложѧтъ камень жръновънꙑ о вꙑ его. ꙇ въвръгѫтъ і въ море М Мк 9.42 З 3. Прен. Обградя, обкръжа ѣко прдѫтъ дьнье на тѧ. ꙇ обложѧтъ враꙁ тво острогъ о тебѣ.  обдѫтъ тѧ. ꙇ осѧдѫтъ тѧ въсѫдѫ М Лк 19.43 З Образно. нъ да р(а)въно ангеломъ жвѫщѧꙙ помраенꙗ тъмоѭ.  невѣрьства гѹбтельнъмь обложтъ ѹстроенмь Х II Аб 13 4. Прен. Облека, навлека мъноꙁ влъц обьходѧтъ въ одеждахъ овьахъ. овьѧ ѹбо одеждѧ мѫще нъ не  ꙁѫбꙑ  ногът. нъ кротъкоѭ обложен кожеѭ.  обраꙁъмь беꙁълобвꙑꙙ прѣльщаѭще Х II Аб 20 Изч М З Е СЕ С Х Гр παρεμβάλλω περιβάλλω περίκειμαι περιτίϑημι τίϑημι Нвб обложа ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА