Исторически речник
облꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облꙁатоблжѫ, облꙁаѭ, облꙁаѫ, облꙁаѧ, облжѹ, облꙁаюоблжеш, облꙁаш, облꙁаешоблжетъ, облꙁатъ, облꙁаетъ, облжеть, облꙁать, облꙁаеть, облжет, облꙁат, облꙁаетоблжемъ, облꙁамъ, облꙁаемъ, облжемь, облꙁамь, облꙁаемь, облжем, облꙁам, облꙁаем, облжемо, облꙁамо, облꙁаемооблжете, облꙁате, облꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облжѫтъ, облꙁаѭтъ, облꙁаѫтъ, облꙁаѧтъ, облжѹтъ, облꙁаютъ, облжѫть, облꙁаѭть, облꙁаѫть, облꙁаѧть, облжѹть, облꙁають, облжѫт, облꙁаѭт, облꙁаѫт, облꙁаѧт, облжѹт, облꙁаютоблжевѣ, облꙁавѣ, облꙁаевѣоблжета, облꙁата, облꙁаетаоблжете, облꙁате, облꙁаетеоблж, облꙁаоблж, облꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облжмъ, облꙁамъ, облжѣмъ, облжамъ, облжмь, облꙁамь, облжѣмь, облжамь, облжм, облꙁам, облжѣм, облжамоблжте, облꙁате, облжѣте, облжатеоблжвѣ, облꙁавѣ, облжѣвѣ, облжавѣоблжта, облꙁата, облжѣта, облжатаоблꙁахъ, облꙁахь, облꙁахоблꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облꙁаоблꙁахомъ, облꙁахомь, облꙁахом, облꙁахмꙑоблꙁастеоблꙁашѧ, облꙁашѫ, облꙁаша, облꙁаше, облꙁахѫоблꙁаховѣоблꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облꙁастеоблꙁаахъ, облꙁахъ, облꙁаахь, облꙁахь, облꙁаах, облꙁахоблꙁааше, облꙁашеоблꙁааше, облꙁашеоблꙁаахомъ, облꙁахомъ, облꙁаахомь, облꙁахомь, облꙁаахом, облꙁахомоблꙁаашете, облꙁашете, облꙁаасте, облꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облꙁаахѫ, облꙁахѫ, облꙁаахѹ, облꙁахѹоблꙁааховѣ, облꙁаховѣоблꙁаашета, облꙁашета, облꙁааста, облꙁастаоблꙁаашете, облꙁашете, облꙁаасте, облꙁасте
облꙁат -облжѫ -облжеш несв облꙁаѭ -облꙁаш Облизвам, ближа нщъ же бѣ еднъ менемъ лаꙁаръ. ꙇже лежааше пр вратѣхъ его гнонъ ... нъ  пс прходѧште облꙁаахѫ гно его М Лк 16.21 З А Изч М З А Гр ἐπιλείχω Нвб оближа св облизвам несв ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА