Исторически речник
область  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
областьобластобластобластьобластьѭ, областѭ, областѫ, областѧ, областью, областюобласт
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
областобластобласть, област, областеобластьмъ, областемъ, областьмь, областемьобластьм, областъм, областмобластьхъ, областьхь, областехъ, областехь
NfOuNfGuNfDu
областобластью, областю, областѹобластьма, областъма, областма
область - ж 1. Власт, господство; владичество прде же пръвꙑ глѧ г. мънъⷭ твоѣ прдѣла десѧть мьнасъ. ꙇ рее емѹ благꙑ рабе  добрꙑ. ѣко о малѣ вѣренъ бꙑстъ. бѫд область мꙑ надъ десѧтьѭ градъ М Лк 19.17 З А сътворьшюмѹ свѣтла велѣ едномѹ. ѣко вовь вѣкъ. слъньце області дьнемь. ѣко вь вѣкъ млость его. лѹнѫ  ѕвѣꙁдꙑ області ноштіѭ. ѣко въ вѣкъ мло СП 135.8, 9 Сила, мощ. потом же  слꙑ рѣшꙙ. отъстѫпте вратнц ꙁаконопрѣстѫпꙿн. такожде владꙑьствꙗ съ областѭ. съкрѹште сꙙ желѣꙁнаꙗ ѫжа. нераꙁдрѣшмаꙗ С 464.20 Способност, възможност, умение да се прави нещо. ꙇ сътвор дъва на десѧте да бѫдѫтъ съ нмь. ꙇ да посꙑлаатъ ѩ проповѣдат. ꙇ мѣт область цѣлт недѫгꙑ  ꙁгонт бѣсꙑ М Мк 3.15 З 2. Област, територия, владение, страна платъ же слꙑшавъ галлеѭ въпрос . аште лкъ галлѣскъ естъ. ꙇ раꙁѹмѣвъ ѣко отъ област родовꙑ естъ. посъла  къ іродѹ сѫштю  томѹ въ рѹсалмѣ вь дьн тꙑ М Лк 23.7 З вовода рее. нѣс л слꙑшалъ о ꙁаповѣданꙑхъ намъ. отъ самодръжецъ. ꙗко да вьс въсѫдѹ. въ всѣхъ областехъ  странахъ  мѣстѣхъ. жрът  трѣбꙑ творт млоствꙑмъ богомъ С 147.24  слꙑшал сте. сергꙗ. савратъскѹѹм племен кнꙙꙁа поставьна. велкомъ родомъ. въ еноꙁдронѣхъ.  междѹрѣ область дръжавъ. отъ прѣдѣла сракньска. же мѫжеблажьствїмꙿ.  храбъръ бꙑвъ неже нꙿ кто С 566.21 3. Право, разрешение, възможност їмамъ олтаръ ѿ [нег] ... не мѧтъ обла[ст] ... слѹжѧще скнї Е 34а 2 область гадарн҄ьска ἡ περίχωρος τῶν Γαδαρηνῶν [τῶν Γεργεσηνῶν, τῶν Γερασηνῶν] Страната, в която живеят гадаринците, жителите на Гадара ꙇ молшѧ  вьсъ народъ област. гадарнъскꙑѩ. отт отъ нхъ. ѣко страхомь велемь одръжм бѣахѫ. онъ же вълѣꙁъ въ корабъ. въꙁврат сѧ М Лк 8.37 З СК область дат [прѣдат] ἐξουσίαν δίδωμι, ἐξουσίαν παρατίϑημι, ἀνώτερον ποιέω Дам власт някому, овластя ꙇ егда прде (въ) въ црквъ. прстѫпшѧ къ немѹ ѹѧщю. архере  старьц людьст глще. коеѭ властѭ с творш. ꙇ кто т дастъ область сѭ М Мт 21.23 ЗI,ЗП. Срв. Мк 11.28 З;Лк 20.2 З ꙇ гꙑ наѹ і. областъ дастъ емѹ надъ бѣсꙑ. ꙇ юдеса многа створіті К 5b 4 М З А СК Б ЗП Е СП СЕ К С Гр ἐξουσία ὅρια ἐπαρχία Нвб Срв област ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА