Исторически речник
обладат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обладатобладаѭ, обладаѫ, обладаѧ, обладаюобладаш, обладаеш, обладаашобладатъ, обладаетъ, обладаатъ, обладать, обладаеть, обладаать, обладат, обладает, обладаатобладамъ, обладаемъ, обладаамъ, обладамь, обладаемь, обладаамь, обладам, обладаем, обладаам, обладамо, обладаемо, обладаамообладате, обладаете, обладаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обладаѭтъ, обладаѫтъ, обладаѧтъ, обладаютъ, обладаѭть, обладаѫть, обладаѧть, обладають, обладаѭт, обладаѫт, обладаѧт, обладаютобладавѣ, обладаевѣ, обладаавѣобладата, обладаета, обладаатаобладате, обладаете, обладаатеобладаоблада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обладамъ, обладамь, обладамобладатеобладавѣобладатаобладахъ, обладахь, обладахоблада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обладаобладахомъ, обладахомь, обладахом, обладахмꙑобладастеобладашѧ, обладашѫ, обладаша, обладаше, обладахѫобладаховѣобладаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обладастеобладаахъ, обладахъ, обладаахь, обладахь, обладаах, обладахобладааше, обладашеобладааше, обладашеобладаахомъ, обладахомъ, обладаахомь, обладахомь, обладаахом, обладахомобладаашете, обладашете, обладаасте, обладасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обладаахѫ, обладахѫ, обладаахѹ, обладахѹобладааховѣ, обладаховѣобладаашета, обладашета, обладааста, обладастаобладаашете, обладашете, обладаасте, обладасте
обладат -обладаѭ -обладаш несв 1. Властвам, господствам над някого, владея; заповядвам іс же прꙁъвавъ ѩ рее. вѣсте ѣко кънѧꙁ ѩꙁкъ ѹстоѩтъ мъ.  велц обладаѭтъ малꙑм М Мт 20.25 ЗI. Срв. Мк 10.42 М З А СК ї обладаетъ отъ морѣ і до морѣ. і отъ рѣкꙑ до конеца вьселенꙑѩ. прѣдо нь пріпадѫтъ етіопѣні. ї враѕі его пръсть поліжѫтъ СП 71.8 ꙇ сходѧщмь отъ тебе дхомь. ꙇстнънꙑмь. ѡбладаѩ вꙿсеѭ тварѭ. вдмоѭ  невдмоѭ СЕ 93а 18—19 Притежавам, собственик съм на нещо, владея. тѹ пьтіцѩ ѹгнѣꙁдѩтъ сѩ. еродово жіліще обладаетъ ім СП 103.17 2. Владетел съм, управлявам, царувам въ пѧтое на десѧте лѣто. владꙑъства тверѣ кесарѣ. обладаѭштѹ понтьскѹмѹ платѹ юдѣеѭ М Лк 3.1 З А СК Б  поклонѩтъ сѩ прѣдъ німъ въсѣ отъъства ѩꙁъъна. ѣко гнь естъ цѣръсто (!) і тъ обладатъ ѩꙁꙑкꙑ СП 21.29 ꙁане лѫкавьнѹѭщї потрѣбѩтъ сѩ. тръпѩщі же гѣ т обладаѭтъ ꙁемлеѭ СП 36.9 въстанѣте дѣте отъсѫдѹ. отъ работꙑ въ своботѫ (!) ... отъ ꙁемьѧ на небо. на се бо ѹмрѣхъ  въскръснѫхъ. да  жвꙑм  мрьтвꙑм обладаѭ. тѣмже вьстанѣте подѣте С 470.19 обладаѩ м ед [ὁ] δεσπόζων Този, който владее, който управлява; владетел, властник како не богатꙑ осіфъ даръ прімъ. пітѣѭштаго і вьсѧ. ꙇ вьсѣмі обладаѭшта К 14b 31 Срв. С453.20 отъврѣшт сꙙ ха свого  бꙑт съ нам. нꙑнꙗ ѹбо д  се сповѣждь мъ. обладаѧ вьсеѭ сѹрѭ С 59.11 3. Прен. Обсебя, обладая братѣ. въсѣ м лѣтъ сѫтъ (нѫ) не въсѣ на полъꙁѫ. въсе м лѣтъ естъ. нѫ не аꙁъ обладанъ бѫдѫ. отъ кого Е 2а 17—18 да нікꙑже ѹбо отъ владꙑкъ. отъ непріѣꙁні. обладанъ съ ѹстънама своꙇма. ꙇсповѣдаѩ себе вѣрна срдцемь. далее отъстоітъ ба етеро псанꙑмь сімь К 2b 27 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр κατεξουσιάζω ἐξουσιάζω δεσπόζω κατακυριεύω κυριεύω ἡγεμονεύω ἡγέομαι κληρονομέω ѡбладат Нвб обладая св обладавам несв ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА