Исторически речник
обскат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обскатобщѫ, общѹобщешобщетъ, общеть, общетобщемъ, общемь, общем, общемообщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
общѫтъ, общѹтъ, общѫть, общѹть, общѫт, общѹтобщевѣобщетаобщетеобщобщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
общмъ, общꙗмъ, общѣмъ, общамъ, общмь, общꙗмь, общѣмь, общамьобщте, общꙗте, общѣте, общатеобщвѣ, общꙗвѣ, общѣвѣ, общавѣобщта, общꙗта, общѣта, общатаобскахъ, обскахь, обскахобска
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обскаобскахомъ, обскахомь, обскахом, обскахомꙑобскастеобскашѧ, обскашѫ, обскаша, обскаше, обскахѫобскаховѣобскаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обскастеобскаахъ, обскахъ, обскаахь, обскахь, обскаах, обскахобкааше, обкашеобскааше, обскашеобкаахомъ, обкахомъ, обкаахомь, обкахомь, обкаахом, обкахомобскаашете, обскашете, обскаасте, обскасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обскаахѫ, обскахѫ, обскаахѹ, обскахѹобскааховѣ, обскаховѣобскаашета, обскашете, обскааста, обскастаобскаашете, обскашете, обскаасте, обскасте
обскат -обскѫ и -общѫ -общеш св Докосна, пипна, опипам аꙁъ га  ха  ба навꙑкохъ. обскахъ рѫкѫ  стнѫ обрѣтохъ.  свом прьстꙑ ѹвѣрхъ сꙙ С 510.18 распрострѣхъ съ пръстꙑ  око дѹшно.  двою ѹже дѣлесѹ раꙁѹмѣхъ. дръжахъ  вдѣхъ. обскахъ  ꙁьрѣахъ рѫкѫѫ (!) же пльть дръжаахъ С 511.19 бѣ бо ѹбо бжю строю табьно. не прт ѹенкꙋ. аште бо бꙑ пршълъ не бꙑ распьрѣлъ сꙙ. аште не бꙑ распьрѣлъ сꙙ не бꙑ обскалъ. аште не бꙑ обскалъ не бꙑ тако вѣровалъ С 499.3 Пребъркам, обискирам. сълѹ же сꙙ дномѹ оть нхъ носꙙштѹ копь. сьрѣст женѫ ... же аб потъкъ копь вь ꙁем.  тѫ мъ  обскавъ. нсоже обрѣтъ носꙙштѫ С 559.21 Прич. мин. страд. като същ. обскано ср ед τὸ ψηλαφητόν Осезаемото, това, което може да се усети с допир то м  обскано а то не обскано. то м  страстьно то л бестрастьно С 504.5 С Гр ψηλαφέω Нвб обискам ’опипам, докосвам’ диал ДА Срв обиск м