Исторически речник
обмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обматобмлѭ, обмаѭ, обмаѫ, обмлѧ, обмаѧ, обмлю, обмаю, обемлѭ, обемлѧ, обемлюобмлеш, обмаш, обмаеш, обмааш, обемлешобмлетъ, обматъ, обмаетъ, обмаатъ, обмлеть, обмать, обмаеть, обмаать, обмлет, обмат, обмает, обмаат, обемлетъ, обемлеть, обемлетобмлемъ, обмамъ, обмаемъ, обмаамъ, обмлемь, обмамь, обмаемь, обмаамь, обмлем, обмам, обмаем, обмаам, обмлемо, обмамо, обмаемо, обмаамо, обемлемъ, обемлемь, обемлем, обемлемообмлете, обмате, обмаете, обмаате, обемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обмлѭтъ, обмаѭтъ, обмаѫтъ, обмлѧтъ, обмаѧтъ, обмлютъ, обмаютъ, обмлѭть, обмаѭть, обмаѫть, обмлѧть, обмаѧть, обмлють, обмають, обмлѭт, обмаѭт, обмаѫт, обмлѧт, обмаѧт, обмлют, обмают, обемлѭтъ, обемлѧтъ, обемлютъ, обемлѭть, обемлѧть, обемлють, обемлѭт, обемлѧт, обемлютобмлевѣ, обмавѣ, обмаевѣ, обмаавѣ, обемлевѣобмлета, обмата, обмаета, обмаата, обемлевѣобмлете, обмате, обмаете, обмаате, обемлетеобмл, обма, обемлобмл, обма, обемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обмлмъ, обмлѣмъ, обмлꙗмъ, обмамъ, обмлмь, обмлѣмь, обмлꙗмь, обмамь, обмлм, обмлѣм, обмлꙗм, обмам, обемлмъ, обемлѣмъ, обемлꙗмъ, обемлмь, обемлѣмь, обемлꙗмь, обемлм, обемлѣм, обемлꙗмобмлте, обмлѣте, обмлꙗте, обмате, обемлте, обемлѣте, обемлꙗтеобмлвѣ, обмлѣвѣ, обмлꙗвѣ, обмавѣ, обемлвѣ, обемлѣвѣ, обемлꙗвѣобмлта, обмлѣта, обмлꙗта, обмата, обемлта, обемлѣта, обемлꙗтаобмахъ, обмахь, обмахобма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обмаобмахомъ, обмахомь, обмахом, обмахмꙑобмастеобмашѧ, обмашѫ, обмаша, обмаше, обмахѫобмаховѣобмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обмастеобмаахъ, обмахъ, обмьꙗхъ, обмаахь, обмахь, обмьꙗхь, обмаах, обмах, обмьꙗх, обемьꙗхъ, обемьꙗхь, обемьꙗхобмааше, обмаше, обмьꙗше, обемьꙗшеобмааше, обмаше, обмьꙗше, обемьꙗшеобмаахомъ, обмахомъ, обмьꙗхомъ, обмаахомь, обмахомь, обмьꙗхомь, обмаахоъ, обмахом, обмьꙗхом, обемьꙗхомъ, обемьꙗхомь, обемьꙗхомобмаашете, обмашете, обмьꙗшете, обмаасте, обмасте, обмьꙗсте, обемьꙗшете, обемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обмаахѫ, обмахѫ, обмьꙗхѫ, обмаахѹ, обмахѹ, обмьꙗхѹ, обемьꙗхѫ, обемьꙗхѹобмааховѣ, обмаховѣ, обмьꙗховѣ, обемьꙗховѣобмаашета, обмашета, обмьꙗшета, обмааста, обмаста, обмьꙗста, обемьꙗшета, обемьꙗстаобмаашете, обмашете, обмьꙗшете, обмаасте, обмасте, обмьꙗсте, обемьꙗшете, обемьꙗсте
обмат несв обьмат -обмаѭ -обмаш 1. Бера, събирам, обирам [плод] еда обемлѭтъ отъ трънѣ гроꙁнꙑ. л отъ рѣпѣ смокъв М Мт 7.16 З,А. Срв. Лк 6.44 М З віноградъ іꙁ егѹпьта прѣнесе ... въскѫѭ раꙁорі оплотъ его. ї бімаѭтъ (погр. вм. (о)бімаѭтъ, Север., с. 108, бел. под линия) і вьсі прѣходѩштеі пѫтемь. ѡꙁоба і вепрь отъ лѫга СП 79.13 събърашꙙ съборъ. да не отъ внограда сладъко обьмьѭтъ гроꙁнов С 385.21—22 Откъсвам, набирам. нъ  н (!) по ꙁаконънꙑмъ цвѣтломъ. съ любьвѭ цвѣтъ объмавъше С 335.7 2. Напълвам, събирам днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. не гоже жрънв съмлѣшꙙ ... нъ гоже дѣвца беꙁдрала  бе сѣмене просвѣт ...  ві кошъ апостолъ объмашꙙ С 396.3 3. Прегръщам, обгръщам прпадамъ т гробѹ. дѣвꙑ  юношꙙ. обьмъ тѣло тво. младеньц ꙗко  птшт вьꙁраѭтъ к тебѣ ꙁѣѭште С 513.2 Изч М З А СП С Гр συλλέγω τρυγάω δρέπω περιπλέκω объмат обімат Нвб обимам ’обхващам, обемам’ диал НГер ДА Срв обемам ОА ЕтМл БТР АР