Исторически речник
обавт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обавтобавлѭ, обавлѧ, обавѧ, обавьѭ, обавлюобавшобавтъ, обавть, обавтобавмъ, обавмь, обавм, обавмообавте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обавѧтъ, обавѧть, обавѧтобаввѣобавтаобавтеобавобав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обавмъ, обавмь, обавмобавтеобаввѣобавтаобавхъ, обавхь, обавхобавов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обавовобавхомъ, обавхомь, обавхом, обавхмꙑобавстеобавшѧ, обавшѫ, обавша, обавше, обавхѫобавховѣобавста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обавстеобавлꙗахъ, обавлꙗхъ, обавьꙗхъ, обавлѣахъ, обавлѣхъ, обавѣахъ, обавѣхъ, обавлѧахъ, обавлѧхъ, обавѧахъ, обавѧхъ, обавлꙗахь, обавлꙗхь, обавьꙗхь, обавлѣахь, обавлѣхь, обавѣахь, обавѣхь, обавлѧахь, обавлѧхь, обавѧахь, обавѧхь, обавлꙗах, обавлꙗх, обавьꙗх, обавлѣах, обавлѣх, обавѣах, обавѣх, обавлѧах, обавлѧх, обавѧах, обавѧхобавлꙗаше, обавлꙗше, обавьꙗше, обавлѣаше, обавлѣше, обавѣаше, обавѣше, обавлѧаше, обавлѧше, обавѧаше, обавѧшеобавлꙗаше, обавлꙗше, обавьꙗше, обавлѣаше, обавлѣше, обавѣаше, обавѣше, обавлѧаше, обавлѧше, обавѧаше, обавѧшеобавлꙗахомъ, обавлꙗхомъ, обавьꙗхомъ, обавлѣахомъ, обавлѣхомъ, обавѣахомъ, обавѣхомъ, обавлѧахомъ, обавлѧхомъ, обавѧахомъ, обавѧхомъ, обавлꙗахомь, обавлꙗхомь, обавьꙗхомь, обавлѣахомь, обавлѣхомь, обавѣахомь, обавѣхомь, обавлѧахомь, обавлѧхомь, обавѧахомь, обавѧхомь, обавлꙗахом, обавлꙗхом, обавьꙗхом, обавлѣахом, обавлѣхом, обавѣахом, обавѣхом, обавлѧахом, обавлѧхом, обавѧахом, обавѧхомобавлꙗашете, обавлꙗшете, обавьꙗшете, обавлѣашете, обавлѣшете, обавѣашете, обавѣшете, обавлꙗасте, обавлꙗсте, обавьꙗсте, обавлѣасте, обавлѣсте, обавѣасте, обавѣсте, обавлѧасте, обавлѧсте, обавѧасте, обавѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обавлꙗахѫ, обавлꙗхѫ, обавьꙗхѫ, обавлѣахѫ, обавлѣхѫ, обавѣахѫ, обавѣхѫ, обавлꙗахѹ, обавлꙗхѹ, обавьꙗхѹ, обавлѣахѹ, обавлѣхѹ, обавѣахѹ, обавѣхѹ, обавлѧахѹ, обавлѧхѹ, обавѧахѹ, обавѧхѹобавлꙗаховѣ, обавлꙗховѣ, обавьꙗховѣ, обавлѣаховѣ, обавлѣховѣ, обавѣаховѣ, обавѣховѣ, обавлѧаховѣ, обавлѧховѣ, обавѧаховѣ, обавѧховѣобавлꙗашета, обавлꙗшета, обавьꙗшета, обавлѣашета, обавлѣшета, обавѣашета, обавѣшета, обавлꙗаста, обавлꙗста, обавьꙗста, обавлѣаста, обавлѣста, обавѣаста, обавѣста, обавлѧаста, обавлѧста, обавѧаста, обавѧстаобавлꙗашете, обавлꙗшете, обавьꙗшете, обавлѣашете, обавлѣшете, обавѣашете, обавѣшете, обавлꙗасте, обавлꙗсте, обавьꙗсте, обавлѣасте, обавлѣсте, обавѣасте, обавѣсте, обавлѧасте, обавлѧсте, обавѧасте, обавѧсте
обавт -обавлѭ -обавш св 1. Покажа, представя дѫштѹ же мѹ пѫтемь сьрѣте  братъ нѣкꙑ ...  прнѹд го.  вьведе  вь клѣтькѫ своѭ.  ѹмꙑвъ мѹ ноꙁѣ.  вьса любьвьнаꙗ обаввъ. прѣдъстав мѹ хлѣбъ С 524.9 аште бо бꙑ не бꙑло покаꙗньꙗ. како даудъ по дарѣ пророьстѣмъ. по цѣсарьств ... въ ровъ любодѣства  ѹбоства въпадъ. словесемъ покаань обаввъ. проштен толцѣмъ грѣхомъ прѧ С 526.22 вьсѣхъ спсъ хсъ бъ нашъ. остав намъ стꙑхъ мѫенкъ  арꙿхеппъ нашхъ жт. то бо въ словесехъ ѹтелънꙑхъ оставшꙙ. кого же л дѣла не обавшꙙ подъ гомъ. по ꙁаповѣдемъ бжꙗмъ жт прѣпроводвъшꙙ С 542.16 псано бо стъ мрьꙁость гв вьсь велавꙑ.  того радма въ врѣмꙙ строꙗ гь нашъ вьсѫ обав кротость. да побѣдтꙿ  осѫдтъ сьмѣренмъ свомъ вьꙁнесень С 545.19 2. Покажа наяве, направя нещо явно, разкрия тайна. г да хоштетъ богъ обавт свꙙтꙑмь свомъ. то пророц сѫтъ С 283.21 блаженꙑ же сава ... падъ прѣдъ богомъ. молꙗше сꙙ ... глаголꙙ ... мьнѣт достонна (!) сѫшта сттельства їѡана.  нꙑнꙗ владꙑко господ обав м о немъ С 287.12 прде въ хꙑꙁнѫ прѣподобьнааго їѡана ...  глаголааше. отье їѡане. тꙑ ѹбо же на тебѣ даръ съкрꙑ отъ мене. господь же мо обав С 287.30 С Гр ἐπιδείκνυμαι ἀποκαλύπτω φανερόω ἀποφαίνω Нвб Срв обявя, явя ОА ВА БТР АР