Исторически речник
лѫкавьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
лѫкавьство, лѫкавъство, лѫкавстволѫкавьства, лѫкавъства, лѫкавствалѫкавьствѹ, лѫкавъствѹ, лѫкавствѹлѫкавьствомь, лѫкавъствомь, лѫкавствомь, лѫкавьствомъ, лѫкавъствомъ, лѫкавствомълѫкавьствѣ, лѫкавъствѣ, лѫкавствѣлѫкавьства, лѫкавъства, лѫкавства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
лѫкавьствъ, лѫкавъствъ, лѫкавествъ, лѫкавьствь, лѫкавствь, лѫкавьстъвь, лѫкавстъвь, лѫкавьстьвь, лѫкавстьвьлѫкаврьствомъ, лѫкавъствомъ, лѫкавствомъ, лѫкавьствомь, лѫкавъствомь, лѫкавствомьлѫкавьствꙑ, лѫкавъствꙑ, лѫкавствꙑлѫкавьствѣхъ, лѫкавъствѣхъ, лѫкавствѣхъ, лѫкавьствѣхь, лѫкавъствѣхь, лѫкавствѣхьлѫкавьствѣ, лѫкавъствѣ, лѫкавствѣлѫкавьствѹ, лѫкавъствѹ, лѫкавствѹ
NnDu
лѫкавьствома, лѫкавъствома, лѫкавствома
лѫкавьство ср Лукавство, коварство раꙁѹмѣвъ же с. лѫкавъство хъ рее. ъто мѧ окѹшаате ѵпокрт М Мт 22.18 ЗI СК ꙇꙁ ѹтрьѭдѹ бо отъ срдца лвка. помꙑшленѣ сходѧтъ ... обдъ лѫкавъство. льсть М Мк 7.22 З гі бже вꙿсѣмъ творье ... не прѣꙁьрѣвъ ка. отъ непрѣꙁнна лѫкавъства ... тꙑ влко клюбье. ꙇ нꙑнѣ прꙁьр на раба твоего сего СЕ 23а 12 а кꙿто похоть мꙑ. ꙇл лѫкавъствомь тѹждѭ женѫ прмеⷮ҇. в҃ лⷮ҇ѣ да покаетꙿ сѧ. а҃ о хлѣбѣ о воⷣ҇ СЕ 103а 21—22 ꙁан҄еже не къ ловѣкомъ стъ наш (!) бра нъ (!) къ дѹховънꙑмъ лѫкавьства С 497.11 Изч М З СК СЕ С Гр πονηρία πανουργία лѫкавъство Нвб лукавство ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР