Исторически речник
лѫкавъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лѫкавъ, лѫкавьлѫкавалѫкавѹлѫкавъ, лѫкавьлѫкавалѫкавомь, лѫкавомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лѫкавѣлѫкаве, лѫкавꙑлѫкавлѫкавъ, лѫкавьлѫкавомъ, лѫкавомьлѫкавꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лѫкавꙑлѫкавѣхъ, лѫкавѣхьлѫкавалѫкавѹлѫкавомалѫкаво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лѫкавалѫкавѹлѫкаволѫкавалѫкавомь, лѫкавомълѫкавѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лѫкавалѫкавъ, лѫкавьлѫкавомъ, лѫкавомьлѫкавалѫкавꙑлѫкавѣхъ, лѫкавѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лѫкавѣлѫкавѹлѫкавомалѫкавалѫкавꙑ, лѫкавѫлѫкавѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лѫкавѫ, лѫкавѹлѫкавоѭ, лѫкавоѫ, лѫкавоѧ, лѫкавоюлѫкавѣлѫкавꙑлѫкавъ, лѫкавьлѫкавамъ, лѫкавамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лѫкавꙑлѫкавамлѫкавахъ, лѫкавахьлѫкавѣлѫкавѹлѫкавама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лѫкавꙑ, лѫкавꙑ, лѫкаволѫкаваго, лѫкаваего, лѫкавааго, лѫкаваго, лѫкавого, лѫкавога, лѫкавголѫкавѹмѹ, лѫкавѹемѹ, лѫкавѹѹмѹ, лѫкавѹмѹ, лѫкавоомѹ, лѫкавомѹ, лѫкавоѹмѹ, лѫкавмѹлѫкавꙑ, лѫкавꙑ, лѫкаволѫкаваго, лѫкаваего, лѫкавааго, лѫкаваго, лѫкавого, лѫкавога, лѫкавголѫкавꙑмь, лѫкавꙑмь, лѫкавꙑмъ, лѫкавꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лѫкавѣмь, лѫкавѣемь, лѫкавѣѣмь, лѫкавѣамь, лѫкавѣмь, лѫкавѣмъ, лѫкавѣемъ, лѫкавѣѣмъ, лѫкавѣамъ, лѫкавѣмъ, лѫкавомь, лѫкавомълѫкавꙑ, лѫкавꙑ, лѫкаволѫкавлѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхь, лѫкавꙑхь, лѫкавѣхъ, лѫкавѣхьлѫкавꙑмъ, лѫкавꙑмъ, лѫкавꙑмь, лѫкавꙑмь, лѫкавѣмъ, лѫкавѣмьлѫкавꙑѧ, лѫкавꙑꙗ, лѫкавꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лѫкавꙑм, лѫкавꙑмлѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхь, лѫкавꙑхьлѫкаваꙗ, лѫкаваа, лѫкаваѣлѫкавѹю, лѫкавоюлѫкавꙑма, лѫкавꙑмалѫкаво, лѫкавое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лѫкаваго, лѫкаваего, лѫкавааго, лѫкаваго, лѫкавого, лѫкавога, лѫкавголѫкавѹмѹ, лѫкавѹемѹ, лѫкавѹѹмѹ, лѫкавѹмѹ, лѫкавоомѹ, лѫкавомѹ, лѫкавоѹмѹ, лѫкавмѹлѫкаво, лѫкавоелѫкаваго, лѫкаваего, лѫкавааго, лѫкаваго, лѫкавого, лѫкавога, лѫкавголѫкавꙑмь, лѫкавꙑмь, лѫкавꙑмъ, лѫкавꙑмълѫкавѣмь, лѫкавѣемь, лѫкавѣѣмь, лѫкавѣамь, лѫкавѣмь, лѫкавѣмъ, лѫкавѣемъ, лѫкавѣѣмъ, лѫкавѣамъ, лѫкавѣмъ, лѫкавомь, лѫкавомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лѫкаво, лѫкавоелѫкаваꙗ, лѫкаваа, лѫкаваѣ, лѫкаваѧлѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхь, лѫкавꙑхь, лѫкавѣхъ, лѫкавѣхьлѫкавꙑмъ, лѫкавꙑмъ, лѫкавꙑмь, лѫкавꙑмь, лѫкавѣмъ, лѫкавѣмьлѫкаваꙗ, лѫкаваа, лѫкаваѣ, лѫкаваѧлѫкавꙑм, лѫкавꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхь, лѫкавꙑхьлѫкавѣлѫкавѹю, лѫкавоюлѫкавꙑма, лѫкавꙑмалѫкаваꙗ, лѫкаваа, лѫкаваѣ, лѫкаваѧлѫкавꙑѧ, лѫкавꙑꙗ, лѫкавѫѭ, лѫкавꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лѫкавѣ, лѫкаволѫкавѫѭ, лѫкавѹю, лѫкавоѭ, лѫкавоюлѫкавѫѭ, лѫкавоѫ, лѫкавоѧ, лѫкавоюлѫкавѣлѫкавꙑѧ, лѫкавꙑꙗ, лѫкавꙑелѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхъ, лѫкавѣхъ, лѫкавꙑхь, лѫкавꙑхь, лѫкавѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лѫкавꙑмъ, лѫкавꙑмъ, лѫкавѣмъ, лѫкавꙑмь, лѫкавꙑмь, лѫкавѣмьлѫкавꙑѧ, лѫкавꙑꙗ, лѫкавꙑелѫкавꙑм, лѫкавꙑмлѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхъ, лѫкавꙑхь, лѫкавꙑхьлѫкавѣлѫкавѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лѫкавꙑма, лѫкавꙑмалѫкавѣ, лѫкавѣшлѫкавѣшалѫкавѣшѹ, лѫкавѣшюлѫкавѣлѫкавѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лѫкавѣшемь, лѫкавѣшемълѫкавѣшлѫкавѣлѫкавѣше, лѫкавѣшлѫкавѣшь, лѫкавѣшълѫкавѣшемъ, лѫкавѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лѫкавѣшѧлѫкавѣшлѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхьлѫкавѣшалѫкавѣшѹ, лѫкавѣшюлѫкавѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лѫкавѣе, лѫкавѣ, лѫкавѣшелѫкавѣшалѫкавѣшѹ, лѫкавѣшюлѫкавѣе, лѫкавѣ, лѫкавѣшелѫкавѣшалѫкавѣшемь, лѫкавѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лѫкавѣшлѫкавѣе, лѫкавѣлѫкавѣша, лѫкавѣшлѫкавѣшь, лѫкавѣшълѫкавѣшемъ, лѫкавѣшемьлѫкавѣша, лѫкавѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лѫкавѣшлѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхьлѫкавѣшлѫкавѣшѹ, лѫкавѣшюлѫкавѣшемалѫкавѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лѫкавѣшѧ, лѫкавѣшѫ, лѫкавѣшелѫкавѣшлѫкавѣшѫ, лѫкавѣшѧ, лѫкавѣшѹлѫкавѣшеѭ, лѫкавѣшеѫ, лѫкавѣшеѧ, лѫкавѣшеюлѫкавѣшлѫкавѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лѫкавѣшѧ, лѫкавѣшѫ, лѫкавѣшелѫкавѣшь, лѫкавѣшълѫкавѣшамъ, лѫкавѣшамьлѫкавѣшѧ, лѫкавѣше, лѫкавѣшѫлѫкавѣшамлѫкавѣшахъ, лѫкавѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лѫкавѣшлѫкавѣшѹ, лѫкавѣшюлѫкавѣшамалѫкавѣ, лѫкавѣшлѫкавѣшаго, лѫкавѣшаего, лѫкавѣшааго, лѫкавѣшаголѫкавѣшѹмѹ, лѫкавѣшѹемѹ, лѫкавѣшѹѹмѹ, лѫкавѣшѹмѹ, лѫкавѣшюмѹ, лѫкавѣшюемѹ, лѫкавѣшюѹмѹ, лѫкавѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лѫкавѣлѫкавѣшаго, лѫкавѣшаего, лѫкавѣшааго, лѫкавѣшаголѫкавѣшмь, лѫкавѣшмь, лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмълѫкавѣшмь, лѫкавѣшмь, лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмълѫкавѣлѫкавѣше, лѫкавѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхь, лѫкавѣшхьлѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмьлѫкавѣшѧѧ, лѫкавѣшее, лѫкавѣшѫѫлѫкавѣшм, лѫкавѣшмлѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхьлѫкавѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лѫкавѣшѹю, лѫкавѣшююлѫкавѣшма, лѫкавѣшмалѫкавѣе, лѫкавѣ, лѫкавѣшее, лѫкавѣшелѫкавѣшаго, лѫкавѣшаего, лѫкавѣшааго, лѫкавѣшаголѫкавѣшѹмѹ, лѫкавѣшѹемѹ, лѫкавѣшѹѹмѹ, лѫкавѣшѹмѹ, лѫкавѣшюмѹ, лѫкавѣшюемѹ, лѫкавѣшюѹмѹ, лѫкавѣшюмѹлѫкавѣе, лѫкавѣ, лѫкавѣшее, лѫкавѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лѫкавѣшаго, лѫкавѣшаего, лѫкавѣшааго, лѫкавѣшаголѫкавѣшмь, лѫкавѣшмь, лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмълѫкавѣшмь, лѫкавѣшмь, лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмълѫкавѣе, лѫкавѣ, лѫкавѣшее, лѫкавѣшелѫкавѣшаꙗ, лѫкавѣшаѣ, лѫкавѣшаѧлѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхь, лѫкавѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмьлѫкавѣшаꙗ, лѫкавѣшаѣ, лѫкавѣшаѧлѫкавѣшм, лѫкавѣшмлѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхьлѫкавѣшлѫкавѣшѹю, лѫкавѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лѫкавѣшма, лѫкавѣшмалѫкавѣшꙗ, лѫкавѣшѣ, лѫкавѣшаꙗлѫкавѣшѧѧ, лѫкавѣшѧѩ, лѫкавѣшѫѫ, лѫкавѣшаѧ, лѫкавѣшее, лѫкавѣшеѥлѫкавѣшлѫкавѣшѫѫ, лѫкавѣшѫѭ, лѫкавѣшѧѧ, лѫкавѣшѧѩ, лѫкавѣшююлѫкавѣшѫѫ, лѫкавѣшѫѭ, лѫкавѣшѧѧ, лѫкавѣшѧѩ, лѫкавѣшюю, лѫкавѣшеѭ, лѫкавѣшеѫ, лѫкавѣшеѧ, лѫкавѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лѫкавѣшлѫкавѣшꙗ, лѫкавѣшѣлѫкавѣшѧѧ, лѫкавѣшѧѩ, лѫкавѣшѫѫ, лѫкавѣшаѧ, лѫкавѣшее, лѫкавѣшеѥлѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхь, лѫкавѣшхьлѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмъ, лѫкавѣшмь, лѫкавѣшмьлѫкавѣшѧѧ, лѫкавѣшѧѩ, лѫкавѣшѫѫ, лѫкавѣшаѧ, лѫкавѣшее, лѫкавѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лѫкавѣшм, лѫкавѣшмлѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхъ, лѫкавѣшхь, лѫкавѣшхьлѫкавѣшлѫкавѣшѹю, лѫкавѣшююлѫкавѣшма, лѫкавѣшма
лѫкавъ -ꙑ прил 1. Лукав, коварен, зъл, лош плем аспдово. како можете добро глат. лѫкав сѫще СК Мт 12.34 благꙑ лкъ. отъ блага съсѫда ꙁностъ благаꙗ.  лѫкавꙑ лкъ. отъ лѫкава съсѫда ꙁностъ лѫкаваꙗ СК Мт 12.35 естъ бо дръꙁъ ꙁъло творт. ꙇ лѫкавъ обръпьтт. не ѹбо же сѧ его СЕ 88b 7 не прільпе мьнѣ сръдьце лѫкаво СП 100.3 2. Като същ. лѫкавꙑ м ед ὁ πονηρός Лукавият, дяволът  не вьведі насъ въ скѹшене. нъ ꙁбаві нъ ѿ лѫкавааго А Мт 6.13Б сь же о себѣ вельмѫдрова т побѣд лѫкавꙑ С 522.11—12 онъ же по сѫшт вь н҄емъ простост. творѣше  ꙗже на враꙿбѫ. кѹпно же  прокаꙁьства лѫкавааго вѣдьі  боѧ сꙙ С 516.22—23 мат҃ боу благолⷭ҇овленаѣ. ѹблаж дшѫ моѫ. еѫже лѫкав понорьлв ꙁьлоѹб. ѡкаѣнаго мѧ ѹловьль ТФ А 14 М З А СК Б Е СП СЕ С ТФ Гр πονηρός σκαμβός λῆρος μιαρός τῆς πονηρίας Нвб лъкав ЕтМл лукав ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА