Исторически речник
любоплакат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
любоплакатлюбоплаѫ, любоплаѧ, любоплаѹлюбоплаешлюбоплаетъ, любоплаеть, любоплаетлюбоплаемъ, любоплаемь, любоплаем, любоплаемолюбоплаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
любоплаѫтъ, любоплаѹтъ, любоплаѫть, любоплаѹть, любоплаѫт, любоплаѹтлюбоплаевѣлюбоплаеталюбоплаетелюбоплалюбопла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
любопламъ, любоплаѣмъ, любоплаамъ, любопламь, любоплаѣмь, любоплаамь, любоплам, любоплаѣм, любоплаамлюбоплате, любоплаѣте, любоплаателюбоплавѣ, любоплаѣвѣ, любоплаавѣлюбоплата, любоплаѣта, любоплааталюбоплакахъ, любоплакахь, любоплакахлюбоплака
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
любоплакалюбоплакахомъ, любоплакахомь, любоплакахом, любоплакахмꙑлюбоплакастелюбоплакашѧ, любоплакашѫ, любоплакаша, любоплакаше, любоплакахѫлюбоплакаховѣлюбоплакаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
любоплакастелюбоплакаахъ, любоплакахъ, любоплакаахь, любоплакахь, любоплакаах, любоплакахлюбоплакааше, любоплакашелюбоплакааше, любоплакашелюбоплакаахомъ, любоплакахомъ, любоплакаахомь, любоплакахомь, любоплакаахом, любоплакахомлюбоплакаашете, любоплакашете, любоплакаасте, любоплакасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
любоплакаахѫ, любоплакахѫ, любоплакаахѹ, любоплакахѹлюбоплакааховѣ, любоплакаховѣлюбоплакаашета, любоплакашета, любоплакааста, любоплакасталюбоплакаашете, любоплакашете, любоплакаасте, любоплакасте
любоплакат -любоплаѫ -любоплаеш несв Обичам да плача, да скърбя просльꙁ їс. а не въсплака. же бо непросльꙁт отънѫдь акꙑ жестость.  неловѣколюб отъмештꙙ. а же любоплакат. то акꙑ слабо  не мѫжьствьно справьꙗѧ С 316.12 Изч С Гр τὸ φιλοπενϑές Нвб Ø