Исторически речник
ловт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ловтловлѭ, ловлѧ, ловѧ, ловьѭ, ловлюловшловтъ, ловть, ловтловмъ, ловмь, ловм, ловмоловте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ловѧтъ, ловѧть, ловѧтловвѣловталовтеловлов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ловмъ, ловмь, ловмловтеловвѣловталовхъ, ловхь, ловхловов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лововловхомъ, ловхомь, ловхом, ловхмꙑловстеловшѧ, ловшѫ, ловша, ловше, ловхѫловховѣловста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ловстеловлꙗахъ, ловлꙗхъ, ловьꙗхъ, ловлѣахъ, ловлѣхъ, ловѣахъ, ловѣхъ, ловлѧахъ, ловлѧхъ, ловѧахъ, ловѧхъ, ловлꙗахь, ловлꙗхь, ловьꙗхь, ловлѣахь, ловлѣхь, ловѣахь, ловѣхь, ловлѧахь, ловлѧхь, ловѧахь, ловѧхь, ловлꙗах, ловлꙗх, ловьꙗх, ловлѣах, ловлѣх, ловѣах, ловѣх, ловлѧах, ловлѧх, ловѧах, ловѧхловлꙗаше, ловлꙗше, ловьꙗше, ловлѣаше, ловлѣше, ловѣаше, ловѣше, ловлѧаше, ловлѧше, ловѧаше, ловѧшеловлꙗаше, ловлꙗше, ловьꙗше, ловлѣаше, ловлѣше, ловѣаше, ловѣше, ловлѧаше, ловлѧше, ловѧаше, ловѧшеловлꙗахомъ, ловлꙗхомъ, ловьꙗхомъ, ловлѣахомъ, ловлѣхомъ, ловѣахомъ, ловѣхомъ, ловлѧахомъ, ловлѧхомъ, ловѧахомъ, ловѧхомъ, ловлꙗахомь, ловлꙗхомь, ловьꙗхомь, ловлѣахомь, ловлѣхомь, ловѣахомь, ловѣхомь, ловлѧахомь, ловлѧхомь, ловѧахомь, ловѧхомь, ловлꙗахом, ловлꙗхом, ловьꙗхом, ловлѣахом, ловлѣхом, ловѣахом, ловѣхом, ловлѧахом, ловлѧхом, ловѧахом, ловѧхомловлꙗашете, ловлꙗшете, ловьꙗшете, ловлѣашете, ловлѣшете, ловѣашете, ловѣшете, ловлꙗасте, ловлꙗсте, ловьꙗсте, ловлѣасте, ловлѣсте, ловѣасте, ловѣсте, ловлѧасте, ловлѧсте, ловѧасте, ловѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ловлꙗахѫ, ловлꙗхѫ, ловьꙗхѫ, ловлѣахѫ, ловлѣхѫ, ловѣахѫ, ловѣхѫ, ловлꙗахѹ, ловлꙗхѹ, ловьꙗхѹ, ловлѣахѹ, ловлѣхѹ, ловѣахѹ, ловѣхѹ, ловлѧахѹ, ловлѧхѹ, ловѧахѹ, ловѧхѹловлꙗаховѣ, ловлꙗховѣ, ловьꙗховѣ, ловлѣаховѣ, ловлѣховѣ, ловѣаховѣ, ловѣховѣ, ловлѧаховѣ, ловлѧховѣ, ловѧаховѣ, ловѧховѣловлꙗашета, ловлꙗшета, ловьꙗшета, ловлѣашета, ловлѣшета, ловѣашета, ловѣшета, ловлꙗаста, ловлꙗста, ловьꙗста, ловлѣаста, ловлѣста, ловѣаста, ловѣста, ловлѧаста, ловлѧста, ловѧаста, ловѧсталовлꙗашете, ловлꙗшете, ловьꙗшете, ловлѣашете, ловлѣшете, ловѣашете, ловѣшете, ловлꙗасте, ловлꙗсте, ловьꙗсте, ловлѣасте, ловлѣсте, ловѣасте, ловѣсте, ловлѧасте, ловлѧсте, ловѧасте, ловѧсте
ловт -ловлѭ -ловш несв Ходя на лов, ловувам аще которꙑ претьнкъ ловт. аще естъ дѣкъ. б҃ лⷮ҇ѣ да постт СЕ 105а 13 отъ селѣ лкꙑ бѫдеш ловѧ М Лк 5.10 З А Прич. сег. деят. като същ. ловѧ м ὁ ϑηρεύων, ὁ ἁλιεύων, ὁ ϑηρευτής Който ловува, ловец дша наша ѣко пьтца іꙁбавтъ сѩ отъ сѣт ловѩштіхъ СП 123.7 Срв. С80.5 ꙁбав мѧ отъ сѣт ловѧщхъ мꙿне СЕ 85а 15—16  тꙑ господ стръгꙑ ноꙁѣ мо отъ сѣт ловꙙштхъ мꙙ С 234.28 ловꙙшт бо прсно отъ водъ ꙁносꙙтъ рбꙑ С 496.4 ловт рꙑбꙑ ἁλιεύω Ловя риба гла мъ смонъ петръ. ꙇдѫ рꙑбъ ловтъ М Йо 21.3 З А Изч М З А СП СЕ С Гр ἁλιεύω ζωγρέω ϑηρεύω Нвб ловя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА