Исторически речник
лшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лштлшѫ, лшѹлшшлштъ, лшть, лштлшмъ, лшмь, лшм, лшмолште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лшѧтъ, лшѧть, лшѧтлшвѣлшталштелшлш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лшмъ, лшмь, лшмлштелшвѣлшталшхъ, лшхь, лшхлш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лшлшхомъ, лшхомь, лшхом, лшхмꙑлшстелшшѧ, лшшѫ, лшша, лшше, лшхѫлшховѣлшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лшстелшаахъ, лшахъ, лшаахь, лшахь, лшаах, лшахлшааше, лшашелшааше, лшашелшаахомъ, лшахомъ, лшаахомь, лшахомь, лшаахом, лшахомлшаашете, лшашете, лшаасте, лшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лшаахѫ, лшахѫ, лшаахѹ, лшахѹлшааховѣ, лшаховѣлшаашета, лшашета, лшааста, лшасталшаашете, лшашете, лшаасте, лшасте
лшт -лшѫ -лшш несв св 1. Лишавам някого от нещо гь не лішітъ добра ходѩштіхъ неꙁълобоѭ СП 83.12 Срв. СЕ84а 16 желанье сръдьца твоего даль емѹ есі. і хотѣнъѣ ѹстъ его нѣсі его лішілъ СП 20.3 простꙑ мꙙ котꙑгꙑ лшсте. се въ багърѣнцѫ облѣенъ сѣждѫ С 368.10 ꙗко не вь велъствѣ тѣлесъ. л въ въꙁдрастѣ тѣлесъ лшенꙑхꙿ въсѣлꙗетъ сꙙ бжꙗ благодѣть С 546.7 2. Търпя лишения, недостиг дѣахѫ же добр мѫенц. вь сурьскѫ ꙁемьѭ. лшен страждѫште.  вь темнцѫ пѹштам С 58.4 лшенъ бꙑт ὑστερέω Нуждая се  рее мъ егда посълахъ вꙑ беꙁ вълагалшта. ꙇ бес прꙑ. ꙇ бесапогъ. еда есо лшен бꙑсте. он же рѣшѧ несоже М Лк 22.35 З лшт сѧ М З СП СЕ С Гр στερέω ὑστερέω ἀποστερέω άλλοτριόω ἐλασσόω лішіт Нвб лиша ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв лишее ми ’липсва ми’ диал ДА