Исторически речник
лхъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лхъ, лхьлхалхѹлхъ, лхьлхалхомь, лхомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лсѣлше, лхꙑлслхъ, лхьлхомъ, лхомьлхꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лхꙑлсѣхъ, лсѣхьлхалхѹлхомалхо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лхалхѹлхолхалхомь, лхомълсѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лхалхъ, лхьлхомъ, лхомьлхалхꙑлсѣхъ, лсѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лсѣлхѹлхомалхалхꙑ, лхѫлсѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лхѫ, лхѹлхоѭ, лхоѫ, лхоѧ, лхоюлсѣлхꙑлхъ, лхьлхамъ, лхамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лхꙑлхамлхахъ, лхахьлсѣлхѹлхама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лхꙑ, лхꙑ, лхолхаго, лхаего, лхааго, лхаго, лхого, лхога, лхголхѹмѹ, лхѹемѹ, лхѹѹмѹ, лхѹмѹ, лхоомѹ, лхомѹ, лхоѹмѹ, лхмѹлхꙑ, лхꙑ, лхолхаго, лхаего, лхааго, лхаго, лхого, лхога, лхголхꙑмь, лхꙑмь, лхꙑмъ, лхꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лсѣмь, лсѣемь, лсѣѣмь, лсѣамь, лсѣмь, лсѣмъ, лсѣемъ, лсѣѣмъ, лсѣамъ, лсѣмъ, лхомь, лхомълхꙑ, лхꙑ, лхолслхꙑхъ, лхꙑхъ, лхꙑхь, лхꙑхь, лсѣхъ, лсѣхьлхꙑмъ, лхꙑмъ, лхꙑмь, лхꙑмь, лсѣмълхꙑѧ, лхꙑꙗ, лхꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лхꙑмлхꙑхъ, лхꙑхъ, лхꙑхь, лхꙑхьлхаꙗ, лхаа, лхаѣлхѹю, лхоюлхꙑма, лхꙑмалхо, лхое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лхаго, лхаего, лхааго, лхаго, лхого, лхога, лхголхѹмѹ, лхѹемѹ, лхѹѹмѹ, лхѹмѹ, лхоомѹ, лхомѹ, лхоѹмѹ, лхмѹлхо, лхоелхаго, лхаего, лхааго, лхаго, лхого, лхога, лхголхꙑмь, лхꙑмь, лхꙑмъ, лхꙑмълсѣмь, лсѣемь, лсѣѣмь, лсѣамь, лсѣмь, лсѣмъ, лсѣемъ, лсѣѣмъ, лсѣамъ, лсѣмъ, лхомь, лхомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лхо, лхоелхаꙗ, лхаа, лхаѣ, лхаѧлхꙑхъ, лхꙑхъ, лхꙑхь, лхꙑхь, лсѣхъ, лсѣхьлхꙑмъ, лхꙑмъ, лхꙑмь, лхꙑмь, лсѣмълхаꙗ, лхаа, лхаѣ, лхаѧлхꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лхꙑхъ, лхꙑхъ, лхꙑхь, лхꙑхьлсѣлхѹю, лхоюлхꙑма, лхꙑмалхаꙗ, лхаа, лхаѣ, лхаѧлхꙑѧ, лхꙑꙗ, лхѫѭ, лхꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лсѣ, лхолхѫѭ, лхѹю, лхоѭ, лхоюлхѫѭ, лхоѫ, лхоѧ, лхоюлсѣлхꙑѧ, лхꙑꙗ, лхꙑелхꙑхъ, лхꙑхъ, лсѣхъ, лхꙑхь, лхꙑхь, лсѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лхꙑмъ, лхꙑмъ, лхꙑмь, лхꙑмь, лсѣмъ, лсѣмьлхꙑѧ, лхꙑꙗ, лхꙑелхꙑм, лхꙑмлххъ, лхꙑхъ, лхꙑхь, лхꙑхьлсѣлхѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лхꙑма, лхꙑмалшь, лш, лш, лше, лшьшлшьша, лшъшалшьшѹ, лшьшю, лшъшѹ, лшъшюлшь, лш, лш, лше, лшьшь, лшешь, лшьшъ, лшешълшьша, лшъша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лшьшемь, лшьшемъ, лшъшемь, лшъшемълшьш, лшъшлшь, лш, лш, лшелшьше, лшьш, лшъше, лшъшлшьшь, лшьшъ, лшъшь, лшъшъ, лшешь, лшешълшьшемъ, лшьшемь, лшъшемъ, лшъшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лшьшѧ, лшъшѧ, лшьше, лшъшелшьш, лшъшлшьшхъ, лшъшхъ, лшьшхь, лшъшхьлшьша, лшъшалшьшѹ, лшьшю, лшъшѹ, лшъшюлшьшема, лшъшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лше, лшьше, лшъшелшьша, лшъшалшьшѹ, лшьшю, лшъшѹ, лшъшюлше, лшьше, лшъшелшьша, лшъшалшьшемь, лшьшемъ, лшъшемь, лшъшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лшьш, лшъшлшелшьша, лшьш, лшъша, лшъшлшьшь, лшьшъ, лшъшь, лшъшъ, лшешь, лшешълшьшемъ, лшьшемь, лшъшемъ, лшъшемьлшьша, лшьш, лшъша, лшъш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лшьш, лшъшлшьшхъ, лшъшхъ, лшьшхь, лшъшхьлшьш, лшъшлшьшѹ, лшьшю, лшъшѹ, лшъшюлшьшема, лшъшемалшьш, лшъш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лшьшѧ, лшьшѫ, лшьше, лшъшѧ, лшъшѫ, лшъшелшьш, лшъшлшьшѫ, лшьшѧ, лшьшѹ, лшъшѫ, лшъшѧ, лшъшѹлшьшеѭ, лшьшеѫ, лшьшеѧ, лшьшею, лшъшеѭ, лшъшеѫ, лшъшеѧ, лшъшеюлшьш, лшъшлшьш, лшъш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лшьшѧ, лшьшѫ, лшьше, лшъшѧ, лшъшѫ, лшъшелшьшь, лшьшъ, лшъшь, лшъшълшьшамъ, лшьшамь, лшъшамъ, лшъшамьлшьшѧ, лшьше, лшьшѫ, лшъшѧ, лшъше, лшъшѫлшьшам, лшъшамлшьшахъ, лшьшахь, лшъшахъ, лшъшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лшьш, лшъшлшьшѹ, лшьшю, лшъшѹ, лшъшюлшьшама, лшъшамалш, лшь, лшьш, лшьшлшьшаго, лшьшаего, лшьшааго, лшьшаго, лшъшаго, лшъшаего, лшъшааго, лшъшаголшьшѹмѹ, лшьшѹемѹ, лшьшѹѹмѹ, лшьшѹмѹ, лшъшѹмѹ, лшъшѹемѹ, лшъшѹѹмѹ, лшъшѹмѹ, лшьшюмѹ, лшьшюемѹ, лшьшюѹмѹ, лшъшюмѹ, лшъшюмѹ, лшъшюемѹ, лшъшюѹмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лш, лшь, лшьш, лшьшлшьшаго, лшьшаего, лшьшааго, лшьшаго, лшъшаго, лшъшаего, лшъшааго, лшъшаголшьшмь, лшьшмь, лшъшмь, лшъшмь, лшьшмъ, лшьшмъ, лшъшмъ, лшъшмълшьшмь, лшьшмь, лшъшмь, лшъшмь, лшьшмъ, лшьшмъ, лшъшмъ, лшъшмълшь, лшлшьше, лшьш, лшъше, лшъш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лшьшхъ, лшьшхъ, лшъшхъ, лшъшхъ, лшьшхь, лшьшхь, лшъшхь, лшъшхьлшьшмъ, лшьшмъ, лшъшмъ, лшъшмъ, лшьшмь, лшьшмь, лшъшмь, лшъшмьлшьшѧѧ, лшъшѧѧ, лшьшее, лшъшее, лшьшѫѫ, лшъшѫѫлшьшм, лшъшм, лшьшм, лшъшмлшьшхъ, лшьшхъ, лшъшхъ, лшъшхъ, лшьшхь, лшьшхь, лшъшхь, лшъшхьлшьшаꙗ, лшъшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лшьшѹю, лшьшюю, лшъшѹю, лшъшююлшьшма, лшьшма, лшъшма, лшъшмалшее, лше, лшьшее, лшьше, лшъшее, лшъшелшьшаго, лшьшаего, лшьшааго, лшьшаго, лшъшаго, лшъшаего, лшъшааго, лшъшаголшьшѹмѹ, лшьшѹемѹ, лшьшѹѹмѹ, лшьшѹмѹ, лшъшѹмѹ, лшъшѹемѹ, лшъшѹѹмѹ, лшъшѹмѹ, лшьшюмѹ, лшьшюемѹ, лшьшюѹмѹ, лшъшюмѹ, лшъшюмѹ, лшъшюемѹ, лшъшюѹмѹлшее, лше, лшьшее, лшьше, лшъшее, лшъше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лшьшаго, лшьшаего, лшьшааго, лшьшаго, лшъшаго, лшъшаего, лшъшааго, лшъшаголшьшмь, лшьшмь, лшъшмь, лшъшмь, лшьшмъ, лшьшмъ, лшъшмъ, лшъшмълшьшмь, лшьшмь, лшъшмь, лшъшмь, лшьшмъ, лшьшмъ, лшъшмъ, лшъшмълшее, лш, лшьшее, лшьше, лшъшее, лшъшелшьшаꙗ, лшъшаꙗ, лшьшаѣ, лшъшаѣ, лшьшаѧ, лшъшаѧлшьшхъ, лшьшхъ, лшъшхъ, лшъшхъ, лшьшхь, лшьшхь, лшъшхь, лшъшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лшьшмъ, лшьшмъ, лшъшмъ, лшъшмъ, лшьшмь, лшьшмь, лшъшмь, лшъшмьлшьшаꙗ, лшъшаꙗ, лшьшаѣ, лшъшаѣ, лшьшаѧ, лшъшаѧлшьшм, лшъшм, лшьшм, лшъшмлшьшхъ, лшьшхъ, лшъшхъ, лшъшхъ, лшьшхь, лшьшхь, лшъшхь, лшъшхьлшьш, лшъшлшьшѹю, лшьшюю, лшъшѹю, лшъшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лшьшма, лшьшма, лшъшма, лшъшмалшьшꙗ, лшъшꙗ, лшьшѣ, лшъшѣ, лшьшаꙗ, лшъшаꙗлшьшѧѧ, лшъшѧѧ, лшьшѧѩ, лшъшѧѩ, лшьшѫѫ, лшъшѫѫ, лшьшаѧ, лшъшаѧ, лшьшее, лшъшее, лшьшеѥ, лшъшеѥлшьш, лшъшлшьшѫѫ, лшъшѫѫ, лшьшѫѭ, лшъшѫѭ, лшьшѧѧ, лшъшѧѧ, лшьшѧѩ, лшъшѧѩ, лшьшюю, лшъшююлшьшѫѫ, лшъшѫѫ, лшьшѫѭ, лшъшѫѭ, лшьшѧѧ, лшъшѧѧ, лшьшѧѩ, лшъшѧѩ, лшьшюю, лшъшюю, лшьшеѭ, лшъшеѭ, лшьшеѫ, лшъшеѫ, лшьшеѧ, лшъшеѧ, лшьшею, лшъшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лшьш, лшъшлшьшꙗ, лшъшꙗ, лшьшѣ, лшъшѣлшьшѧѧ, лшъшѧѧ, лшьшѧѩ, лшъшѧѩ, лшьшѫѫ, лшъшѫѫ, лшьшаѧ, лшъшаѧ, лшьшее, лшъшее, лшьшеѥ, лшъшеѥлшьшхъ, лшьшхъ, лшьшхь, лшьшхьлшьшмъ, лшьшмъ, лшъшмъ, лшъшмъ, лшьшмь, лшьшмь, лшъшмь, лшъшмьлшьшѧѧ, лшъшѧѧ, лшьшѧѩ, лшъшѧѩ, лшьшѫѫ, лшъшѫѫ, лшьшаѧ, лшъшаѧ, лшьшее, лшъшее, лшьшеѥ, лшъшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лшьшм, лшьшм, лшъшм, лшъшмлшьшхъ, лшьшхъ, лшъшхь, лшъшхьлшьш, лшъшлшьшѹю, лшьшюю, лшъшѹю, лшъшююлшьшма, лшьшма, лшъшма, лшъшма
лхъ -ꙑ прил 1. Извънмерен, прекомерен, твърде голям горе вамъ кънгъѩ.  фарсѣ. ꙇ ѵпокрт. ѣко сънѣдаате домꙑ въдовцъ. ꙇ вноѭ далее молтвѫ творѧще. сего рад прмете лше осѫждене М Мт 23.13 ЗI. Срв. Мк 12.40 М З ꙇ не раꙁѹмѣѩ съгрѣшхъ ... лхоѭ ѣдѫ. ꙇ пѣнъствомь СЕ 68а 18 же бꙑстъ  о блаженѣмъ рне епскѹпѣ еремскаго града. кротост рад лхꙑѧ С 252.13 лхо ср ед τὸ περισσόν, περισσότερον Нещо повече, прекомерното, излишното бѫд же слово ваше е е. ꙇ н н. лхое бо сеѭ отъ непрѣꙁн естъ М Мт 5.37 З 2. Лош, греховен гі бже вꙿсемогъ. тебѣ бѫдѫ аꙁъ сповѣденъ. вꙿсѣхъ мохъ грѣхъ. ꙇ моего лха сътворенѣ сего СЕ 72а 7 лхъ бꙑт περισσός εἰμι Безразличен съм, равнодушен съм море обліааше сѧ. ліхо сꙑ къ страстемъ К 10а 20—21 лхъ бꙑт есо ἄμοιρός εἰμί τινος, [ξένος καὶ] ἀλλότριος τυγχάνω τινός, ὑστερέω τινός, ἀποστερέομαί τινος Лишен съм от нещо не бѫд нктоже лхъ радост. не бѫд нктоже лхъ поꙁъванꙗ С 319.13, 13—14 насъ же не маш въсхꙑтт. аште  цѣсарьство намъ обѣштаваш. гоже тꙑ лхъ с С 2.14—15 тъгда же  вꙑ раꙁгнѣвасте сꙙ. акꙑ лс сѫште еуагг҄елскꙑхъ ѹен раꙁѹма С 312.16—17 М З А СК Б СЕ К С Гр περισσός ὑπερβάλλων Нвб лих остар диал ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА Срв лѝшен, [из]лишен ОА