Исторически речник
лхомат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лхоматлхомлѭ, лхомаѭ, лхомаѫ, лхомлѧ, лхомаѧ, лхомлю, лхомаю, лхоемлѭ, лхоемлѧ, лхоемлюлхомлеш, лхомаш, лхомаеш, лхомааш, лхоемлешлхомлетъ, лхоматъ, лхомаетъ, лхомаатъ, лхомлеть, лхомать, лхомаеть, лхомаать, лхомлет, лхомат, лхомает, лхомаат, лхоемлетъ, лхоемлеть, лхоемлетлхомлемъ, лхомамъ, лхомаемъ, лхомаамъ, лхомлемь, лхомамь, лхомаемь, лхомаамь, лхомлем, лхомам, лхомаем, лхомаам, лхомлемо, лхомамо, лхомаемо, лхомаамо, лхоемлемъ, лхоемлемь, лхоемлем, лхоемлемолхомлете, лхомате, лхомаете, лхомаате, лхоемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лхомлѭтъ, лхомаѭтъ, лхомаѫтъ, лхомлѧтъ, лхомаѧтъ, лхомлютъ, лхомаютъ, лхомлѭть, лхомаѭть, лхомаѫть, лхомлѧть, лхомаѧть, лхомлють, лхомають, лхомлѭт, лхомаѭт, лхомаѫт, лхомлѧт, лхомаѧт, лхомлют, лхомают, лхоемлѭтъ, лхоемлѧтъ, лхоемлютъ, лхоемлѭть, лхоемлѧть, лхоемлють, лхоемлѭт, лхоемлѧт, лхоемлютлхомлевѣ, лхомавѣ, лхомаевѣ, лхомаавѣ, лхоемлевѣлхомлета, лхомата, лхомаета, лхомаата, лхоемлевѣлхомлете, лхомате, лхомаете, лхомаате, лхоемлетелхомл, лхома, лхоемллхомл, лхома, лхоемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лхомлмъ, лхомлѣмъ, лхомлꙗмъ, лхомамъ, лхомлмь, лхомлѣмь, лхомлꙗмь, лхомамь, лхомлм, лхомлѣм, лхомлꙗм, лхомам, лхоемлмъ, лхоемлѣмъ, лхоемлꙗмъ, лхоемлмь, лхоемлѣмь, лхоемлꙗмь, лхоемлм, лхоемлѣм, лхоемлꙗмлхомлте, лхомлѣте, лхомлꙗте, лхомате, лхоемлте, лхоемлѣте, лхоемлꙗтелхомлвѣ, лхомлѣвѣ, лхомлꙗвѣ, лхомавѣ, лхоемлвѣ, лхоемлѣвѣ, лхоемлꙗвѣлхомлта, лхомлѣта, лхомлꙗта, лхомата, лхоемлта, лхоемлѣта, лхоемлꙗталхомахъ, лхомахь, лхомахлхома
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лхомалхомахомъ, лхомахомь, лхомахом, лхомахмꙑлхомастелхомашѧ, лхомашѫ, лхомаша, лхомаше, лхомахѫлхомаховѣлхомаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лхомастелхомаахъ, лхомахъ, лхомьꙗхъ, лхомаахь, лхомахь, лхомьꙗхь, лхомаах, лхомах, лхомьꙗх, лхоемьꙗхъ, лхоемьꙗхь, лхоемьꙗхлхомааше, лхомаше, лхомьꙗше, лхоемьꙗшелхомааше, лхомаше, лхомьꙗше, лхоемьꙗшелхомаахомъ, лхомахомъ, лхомьꙗхомъ, лхомаахомь, лхомахомь, лхомьꙗхомь, лхомаахоъ, лхомахом, лхомьꙗхом, лхоемьꙗхомъ, лхоемьꙗхомь, лхоемьꙗхомлхомаашете, лхомашете, лхомьꙗшете, лхомаасте, лхомасте, лхомьꙗсте, лхоемьꙗшете, лхоемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лхомаахѫ, лхомахѫ, лхомьꙗхѫ, лхомаахѹ, лхомахѹ, лхомьꙗхѹ, лхоемьꙗхѫ, лхоемьꙗхѹлхомааховѣ, лхомаховѣ, лхомьꙗховѣ, лхоемьꙗховѣлхомаашета, лхомашета, лхомьꙗшета, лхомааста, лхомаста, лхомьꙗста, лхоемьꙗшета, лхоемьꙗсталхомаашете, лхомашете, лхомьꙗшете, лхомаасте, лхомасте, лхомьꙗсте, лхоемьꙗшете, лхоемьꙗсте
лхомат -лхомлѭ -лхомлш несв сег деят същ лхомлѧ м ед ὁ πλεονεκτῶν Алчен човек, користолюбец тѹ стъ плаъ  скрьжетъ ꙁѫбомъ. вдш л ꙗко не тъ҄ьѭ грабꙙ  лхомлꙙ. н же ꙁълаꙗ творꙙтъ. нъ же добра не твортъ мѫтъ сꙙ С 378.6 Изч С Нвб Ø