Исторически речник
лещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лещлѧгѫ, лѧгѹлѧжешлѧжетъ, лѧжеть, лѧжетлѧжемъ, лѧжемь, лѧжем, лѧжемолѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лѧгѫтъ, лѧгѹтъ, лѧгѫть, лѧгѹть, лѧгѫт, лѧгѹтлѧжевѣлѧжеталѧжетелѧꙃ, лѧꙁлѧꙃ, лѧꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лѧꙃѣмъ, лѧꙁѣмъ, лѧꙃѣмь, лѧꙁѣмь, лѧꙃѣм, лѧꙁѣмлѧꙃѣте, лѧꙁѣтелѧꙃѣвѣ, лѧꙁѣвѣлѧꙃѣта, лѧꙁѣталегъ, легохъ, легь, легохь, легохлеже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лежелегомъ, легохомъ, легомь, легохомь, легохомлежете, легостелегѫ, легошѧ, легошѫ, легоша, легошелеговѣ, легоховѣлежета, легоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лежете, легосте*лѧжаахъ*лѧжааше*лѧжааше*лѧжаахомъ*лѧжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*лѧжаахѫ*лѧжааховѣ*лѧжаашета*лѧжаашете
лещ -лѧгѫ -лѧжеш св Легна въсіѣ слънъце  собьрашѩ сѩ.  вь ложхъ своіхъ лѩгѫтъ СП 103.22 нъ въ едно мѣстѣ лѧꙁ съввъш сѧ СЕ 36b 12 сьде аꙁъ покланѣвъ сѧ. лещ хощѭ СЕ 37b 3 Изч СП СЕ Гр κοιτάζομαι Нвб легна св лягам несв ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА