Исторически речник
лаꙗт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лаꙗтлаѭ, лаѫ, лаѧ, лаюлаш, лаш, лаашлатъ, лаетъ, лаатъ, лать, лаеть, лаать, лат, лает, лаатламъ, лаемъ, лаамъ, ламь, лаемь, лаамь, лам, лаем, лаам, ламо, лаемо, лаамолате, лаете, лаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лаѭтъ, лаѫтъ, лаѧтъ, лаютъ, лаѭть, лаѫть, лаѧть, лають, лаѭт, лаѫт, лаѧт, лаютлавѣ, лаевѣ, лаавѣлата, лаета, лааталате, лаете, лаателала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ламъ, ламь, ламлателавѣлаталаꙗхъ, лаꙗхь, лаꙗх, лаѧхъ, лаѧхь, лаѧхлаꙗ, лаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лаꙗ, лаѧлаꙗхомъ, лаꙗхомь, лаꙗхом, лаꙗхмꙑ, лаѧхомъ, лаѧхомь, лаѧхомлаꙗсте, лаѧстелаꙗшѧ, лаꙗшѫ, лаꙗша, лаꙗше, лаꙗхѫ, лаѧшалаꙗховѣ, лаѧховѣлаꙗста, лаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лаꙗсте, лаѧстелаꙗахъ, лаѣахъ, лаꙗхъ, лаахъ, лаꙗахь, лаѣахь, лаꙗхь, лаахь, лаꙗах, лаѣах, лаꙗх, лаах, лаѧхъ, лаѧхь, лаѧхлаꙗаше, лаѣаше, лаꙗше, лааше, лаѧшелаꙗаше, лаѣаше, лаꙗше, лааше, лаѧшелаꙗахомъ, лаѣахомъ, лаꙗхомъ, лаахомъ, лаꙗахомь, лаѣахомь, лаꙗхомь, лаахомь, лаꙗахом, лаѣахом, лаꙗхом, лаахом, лаѧхомъ, лаѧхомь, лаѧхомлаꙗашете, лаѣашете, лаꙗшете, лаашете, лаꙗасте, лаѣасте, лаꙗсте, лаасте, лаѧшете, лаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лаꙗахѫ, лаѣахѫ, лаꙗхѫ, лаахѫ, лаꙗахѹ, лаѣахѹ, лаꙗхѹ, лаахѹ, лаѧхѹлаꙗаховѣ, лаѣаховѣ, лаꙗховѣ, лааховѣ, лаѧховѣлаꙗашета, лаѣашета, лаꙗшета, лаашета, лаꙗаста, лаѣаста, лаꙗста, лааста, лаѧшета, лаѧсталаꙗашете, лаѣашете, лаꙗшете, лаашете, лаꙗасте, лаѣасте, лаꙗсте, лаасте, лаѧшете, лаѧсте
лаꙗт -лаѭ -лаш несв Лая пакꙑ на пастѹха лаѭтъ пꙿс С 424.24 пьсьскꙑ же. лаѧ.  пѣнꙑ ꙁ ѹстъ тѣштꙙ С 560.7 Образно. грѣшьнкъ ѹꙁьртъ ї прогнѣваетъ сѩ. ꙁѫбꙑ своїм поскрежьштетъ. ї лаетъ СП 111.10 Изч СП С Гр ὑλακτέω τήκομαι Нвб лая ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА