Исторически речник
ласкръдь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ласкръдьласкръдласкръдласкръдьласкръдьѭ, ласкръдѭ, ласкръдѫ, ласкръдѧ, ласкръдью, ласкръдюласкръд
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ласкръдласкръдласкръдь, ласкръд, ласкръделаскръдьмъ, ласкръдемъ, ласкръдьмь, ласкръдемьласкръдьм, ласкръдъм, ласкръдмласкръдьхъ, ласкръдьхь, ласкръдехъ, ласкръдехь
NfOuNfGuNfDu
ласкръдласкръдью, ласкръдю, ласкръдѹласкръдьма, ласкръдъма, ласкръдма
ласкръдь - ж Похот ꙇ волеѭ протвмъ сѧ. тѣлесънꙑмъ ласкръдемъ СЕ 69а 24—25 Изч СЕ Нвб Ø