Исторически речник
ласкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ласкатласкаѭ, ласкаѫ, ласкаѧ, ласкаюласкаш, ласкаеш, ласкаашласкатъ, ласкаетъ, ласкаатъ, ласкать, ласкаеть, ласкаать, ласкат, ласкает, ласкаатласкамъ, ласкаемъ, ласкаамъ, ласкамь, ласкаемь, ласкаамь, ласкам, ласкаем, ласкаам, ласкамо, ласкаемо, ласкаамоласкате, ласкаете, ласкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ласкаѭтъ, ласкаѫтъ, ласкаѧтъ, ласкаютъ, ласкаѭть, ласкаѫть, ласкаѧть, ласкають, ласкаѭт, ласкаѫт, ласкаѧт, ласкаютласкавѣ, ласкаевѣ, ласкаавѣласката, ласкаета, ласкааталаскате, ласкаете, ласкаателаскаласка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ласкамъ, ласкамь, ласкамласкателаскавѣласкаталаскахъ, ласкахь, ласкахласка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ласкаласкахомъ, ласкахомь, ласкахом, ласкахмꙑласкастеласкашѧ, ласкашѫ, ласкаша, ласкаше, ласкахѫласкаховѣласкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ласкастеласкаахъ, ласкахъ, ласкаахь, ласкахь, ласкаах, ласкахласкааше, ласкашеласкааше, ласкашеласкаахомъ, ласкахомъ, ласкаахомь, ласкахомь, ласкаахом, ласкахомласкаашете, ласкашете, ласкаасте, ласкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ласкаахѫ, ласкахѫ, ласкаахѹ, ласкахѹласкааховѣ, ласкаховѣласкаашета, ласкашета, ласкааста, ласкасталаскаашете, ласкашете, ласкаасте, ласкасте
ласкат -ласкаѭ -ласкаш несв Служа си с ласкателство а дрѹго аше (!) ьст отъ црѣ  санꙑ прмете.  тъмамі прмꙑшл҄ен. ласкааше ѧ С 87.7 Изч С Гр καταστρατηγέω Нвб лаская ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР