Исторически речник
л  
л I. Буквен знак. Четиринадесетата буква от стб. азбука, назовавана людь; в глаг. , в кир. л, в нвб. звук л II. Числен знак. В глаг. и в кир. издания на стб. глаг. паметници ⰾ҃=50, L; в кир. л҃=30, XXX; в кир. издания на СП ⰾ҃=н҃=50, ⰼ҃ [ћ҃]=л҃=30, XXX 1. числ бр пѧтьдесѧтъ Петдесет помлѹ ка сего. вьпѭщааго дъноѭ. ѣже ꙇматъ р҃  л҃ тъ [150] СЕ 36b 9 Числ. ред. пѧтьдесѧтꙑ Петдесети В състава на сл. числ. е҇вⷸ оⷮ лѹⷦ҇ глаⷡ҇ с҃ л҃ А 122 a 7 недѣлѣ лна҃, л҃. Πεντηκοστή Петдесетница неⷣ҇ л҃ наа А 31 c 30 неⷣ҇ б҃ по л҃ еⷡ҇ оⷮ маⷴ҇ глⷡ҇ «҃» А 35 b 2 лнꙑ҃. Който се отнася до Петдесетница ⷳ҇ сѫⷠ҇ лнъѩ А 121 b 19 2. числ бр трдесѧт, трдесѧте Тридесет мѣⷰ҇ л҃ гргора. евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ СК 131а 14 он же поставш емѹ. л҃. сребрьнкъ СК Мт 26.15 Срв. С415.12 л҃ стрстъ стаго глгорѣ архепскꙋпа. велкꙑѧ арменѧ  рмпсѧ Е 38а 5  вдѣвъше ѧ съ многомъ ѹтврьжденїмъ сьвꙙꙁанꙑ пеат оловѣнъ мѫштꙙ. сломъ л҃ С 52.14 л҃. лѣтъ ж тѹ С 519.2 Числ. ред. трдесѧтꙑ Тридесети мѣсꙙца марта л҃ жт прѣпрость. отьца їѡана С 272.5 В състава на сл. числ. мцⷭ҇ъ октѧбръ (реко)мꙑ лст(опадъ. матъ) дн(...) л҃а҃ Е 38а 17 мѣсꙙца марта ла. жт стааго їѡана С 278.9 (въ )мѧ отъца  сꙑна  свѧтааг(о) дѹх(а) поклон сѧ рабъ неклю(мъ) (с)ѵмеон първое въ црꙸкв мѣсѧца аугѹста в л҃а҃ БН лѕ слава псаⷧ҇ давъ СП 46а 3 вьсѣхъ бѣ лѕ С 201.19 еваⷢ҇ ѿ҇ ѡⷩ҇а глⷡ҇а л҃ѳ҃ СК 30а 5 вдѣ вѣньцꙙ съходꙙштꙙ на главꙑ стꙑхъ. сломъ лѳ С 78.12 М З А СК Е СП СЕ С БН Гр ν´ τριάκοντα λ´