Исторически речник
кѹꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кѹꙗткѹꙗѭ, кѹѣѭ, кѹꙗѫ, кѹѣѫ, кѹꙗѧ, кѹѣѧ, кѹꙗю, кѹѣю, кѹѧю, кѹаѫ, кѹаѧкѹꙗш, кѹꙗеш, кѹѣш, кѹѣеш, кѹѣаш, кѹѧеш, кѹаешкѹꙗтъ, кѹꙗетъ, кѹѣтъ, кѹѣетъ, кѹѣатъ, кѹꙗть, кѹꙗеть, кѹѣть, кѹѣеть, кѹѣать, кѹꙗт, кѹꙗет, кѹѣт, кѹѣет, кѹѣат, кѹѧетъ, кѹѧеть, кѹѧет, кѹаетъ, кѹаеть, кѹаеткѹꙗмъ, кѹꙗемъ, кѹѣмъ, кѹѣемъ, кѹѣамъ, кѹꙗмь, кѹꙗемь, кѹѣмь, кѹѣемь, кѹѣамь, кѹꙗм, кѹꙗем, кѹѣм, кѹѣем, кѹѣам, кѹꙗмо, кѹꙗемо, кѹѣмо, кѹѣемо, кѹѣамо, кѹѧемъ, кѹѧемь, кѹѧем, кѹаемъ, кѹаемь, кѹаем, кѹаемокѹꙗте, кѹꙗете, кѹѣте, кѹѣете, кѹѣате, кѹѧете, кѹаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кѹꙗѭтъ, кѹѣѭтъ, кѹѣѫтъ, кѹꙗѫтъ, кѹѣѧтъ, кѹꙗѧтъ, кѹѣютъ, кѹꙗютъ, кѹꙗѭть, кѹѣѭть, кѹѣѫть, кѹꙗѫть, кѹѣѧть, кѹꙗѧть, кѹѣють, кѹꙗють, кѹꙗѭт, кѹѣѭт, кѹѣѫт, кѹꙗѫт, кѹѣѧт, кѹꙗѧт, кѹѣют, кѹꙗют, кѹѧютъ, кѹѧють, кѹѧют, кѹаѫтъ, кѹаѧтъ, кѹаѫть, кѹаѧть, кѹаѫт, кѹаѧткѹꙗвѣ, кѹꙗевѣ, кѹѣвѣ, кѹѣевѣ, кѹѣавѣ, кѹѧевѣкѹꙗта, кѹꙗета, кѹѣта, кѹѣета, кѹѣата, кѹѧетакѹꙗте, кѹꙗете, кѹѣте, кѹѣете, кѹѣате, кѹѧетекѹꙗ, кѹѣ, кѹѧ, кѹакѹꙗ, кѹѣ, кѹѧ, кѹа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кѹꙗмъ, кѹѣмъ, кѹꙗмь, кѹѣмь, кѹꙗм, кѹѣм, кѹѧмъ, кѹѧмь, кѹѧм, кѹамъ, кѹамь, кѹамкѹꙗте, кѹѣте, кѹѧте, кѹатекѹꙗвѣ, кѹѣвѣ, кѹѧвѣ, кѹавѣкѹꙗта, кѹѣта, кѹѧта, кѹатакѹꙗхъ, кѹѣхъ, кѹꙗхь, кѹѣхь, кѹꙗх, кѹѣх, кѹѧхъ, кѹѧхь, кѹѧх, кѹахъ, кѹахь, кѹахкѹꙗ, кѹѣ, кѹѧ, кѹа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кѹꙗ, кѹѣ, кѹѧ, кѹакѹꙗхомъ, кѹѣхомъ, кѹꙗхомь, кѹѣхомь, кѹꙗхом, кѹѣхом, кѹꙗхмꙑ, кѹѣхмꙑ, кѹѧхомъ, кѹѧхомь, кѹѧхом, кѹахомъ, кѹахомь, кѹахом, кѹахмꙑкѹꙗсте, кѹѣсте, кѹѧсте, кѹастекѹꙗшѧ, кѹашѧ, кѹѣшѧ, кѹꙗшѫ, кѹашѫ, кѹѣшѫ, кѹꙗша, кѹѣша, кѹꙗше, кѹаше, кѹѣше, кѹꙗхѫ, кѹѣхѫ, кѹахѫ, кѹѧшакѹꙗховѣ, кѹѣховѣ, кѹѧховѣ, кѹаховѣкѹꙗста, кѹѣста, кѹѧста, кѹаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кѹꙗсте, кѹѣсте, кѹѧсте, кѹастекѹꙗахъ, кѹꙗхъ, кѹꙗах, кѹаахъ, кѹахъ, кѹаахь, кѹахь, кѹꙗхь, кѹꙗх, кѹаах, кѹѧхъ, кѹѧхь, кѹѧхкѹꙗаше, кѹꙗше, кѹааше, кѹаше, кѹѧшекѹꙗаше, кѹꙗше, кѹааше, кѹаше, кѹѧшекѹꙗахомъ, кѹꙗхомъ, кѹаахомъ, кѹахомъ, кѹꙗахомь, кѹꙗхомь, кѹаахомь, кѹахомь, кѹꙗахом, кѹꙗхом, кѹаахом, кѹахом, кѹѧхомъ, кѹѧхомь, кѹѧхомкѹꙗашете, кѹꙗшете, кѹꙗасте, кѹꙗсте, кѹаашете, кѹашете, кѹаасте, кѹасте, кѹѧшете, кѹѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кѹꙗахѫ, кѹꙗхѫ, кѹꙗахѹ, кѹꙗхѹ, кѹаахѫ, кѹахѫ, кѹаахѹ, кѹахѹ, кѹѧхѹкѹꙗаховѣ, кѹꙗховѣ, кѹааховѣ, кѹаховѣ, кѹѧховѣкѹꙗашета, кѹꙗшета, кѹꙗаста, кѹꙗста, кѹѧшета, кѹѧста, кѹаашета, кѹашета, кѹааста, кѹастакѹꙗашете, кѹꙗшете, кѹꙗасте, кѹꙗсте, кѹѧшете, кѹѧсте, кѹаашете, кѹашете, кѹаасте, кѹасте
кѹꙗт -кѹꙗѭ -кѹꙗш несв Мърморя, роптая, негодувам не могѫ старьца ꙁьрѣт подъ обѫꙁомъ кѹꙗѭшта С 242.16 Изч С Гр γογγύζω Нвб Срв куям ’карам се, роптая’ диал ДА