Исторически речник
кръмтII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кръмткръмлѭ, кръмлѧ, кръмѧ, кръмьѭ, кръмлюкръмшкръмтъ, кръмть, кръмткръммъ, кръммь, кръмм, кръммокръмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кръмѧтъ, кръмѧть, кръмѧткръмвѣкръмтакръмтекръмкръм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кръммъ, кръммь, кръммкръмтекръмвѣкръмтакръмхъ, кръмхь, кръмхкръм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кръмкръмхомъ, кръмхомь, кръмхом, кръмхмꙑкръмстекръмшѧ, кръмшѫ, кръмша, кръмше, кръмхѫкръмховѣкръмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кръмстекръмлѣахъ, кръмлѣхъ, кръмлꙗхъ, кръмьꙗхъ, кръмѣхъ, кръмлѧахъ, кръмлѣахь, кръмлѣхь, кръмлꙗхь, кръмьꙗхь, кръмѣхь, кръмлѧахь, кръмлѣах, кръмлѣх, кръмлꙗх, кръмьꙗх, кръмѣх, кръмлѧахкръмлѣаше, кръмлѣше, кръмлꙗше, кръмьꙗше, кръмѣше, кръмлѧашекръмлѣаше, кръмлѣше, кръмлꙗше, кръмьꙗше, кръмѣше, кръмлѧашекръмлѣахомъ, кръмлѣхомъ, кръмлꙗхомъ, кръмьꙗхомъ, кръмѣхомъ, кръмлѧахомъ, кръмлѣахомь, кръмлѣхомь, кръмлꙗхомь, кръмьꙗхомь, кръмѣхомь, кръмлѧахомь, кръмлѣахом, кръмлѣхом, кръмлꙗхом, кръмьꙗхом, кръмѣхом, кръмлѧахомкръмлѣашете, кръмлѣшете, кръмлꙗшете, кръмьꙗшете, кръмѣшете, кръмлѣасте, кръмлѣсте, кръмлꙗсте, кръмьꙗсте, кръмѣсте, кръмлѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кръмлѣахѫ, кръмлѣхѫ, кръмлꙗхѫ, кръмьꙗхѫ, кръмѣхѫ, кръмлѣахѹ, кръмлѣхѹ, кръмлꙗхѹ, кръмьꙗхѹ, кръмѣхѹ, кръмлѧахѹкръмѣаховѣ, кръмлѣховѣ, кръмлꙗховѣ, кръмьꙗховѣ, кръмѣховѣ, кръмлѧаховѣкръмлѣашета, кръмлѣшета, кръмлꙗшета, кръмьꙗшета, кръмѣшета, кръмлѣаста, кръмлѣста, кръмлꙗста, кръмьꙗста, кръмѣста, кръмлѧастакръмлѣашете, кръмлѣшете, кръмлꙗшете, кръмьꙗшете, кръмѣшете, кръмлѣасте, кръмлѣсте, кръмлꙗсте, кръмьꙗсте, кръмѣсте, кръмлѧасте
кръмт -кръмл҄ѭ -кръмш несв 1. Кърмя тьгда  дѣтшть плаетъ  мат болтъ. навꙑкъш обꙑамъ крьмт дѣтшть С 312.9—10 2. Храня, отхранвам, отглеждам някого, нещо  беꙁбрашънꙑмъ брашънꙑмъ кръмꙙ ѹдънаго сего С 272.13 кон҄ь прведе. кръммꙑ  рштѫштъ въ колесньнѣѣмъ такан С 565.1 С Гр τρέφω ἑστιάω крьмт Нвб кърмя ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА