Исторически речник
кровъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
кровъ, кровькровакровѹ, крововкровъ, кровькровакровомь, кровомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
кровѣкровекров, крововекровъ, кровь, крововъ, крововькровомъ, кровомь, крововомъ, крововомькровꙑ, крововꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
кровꙑ, крововꙑ, кровъмкровѣхъ, кровѣхь, кровохъ, кровохь, крововохъ, крововохькровакровѹкровома
кровъ м 1. Покрив [на сграда] ꙇ еже въ ѹхо слꙑште. проповѣдте на кровѣхъ М Мт 10.27 ЗI, А. Срв. Лк 12.3 М З А Б ꙇ же на кровѣ да не сълаꙁтъ вьꙁѧт еже естъ въ храмѣ его М Мт 24.17 ЗI, А, СК, Б. Срв. Мк 13.15 М З въ тъ день же бѫдетъ на кровѣ М Лк 17.31 З 2. Прен. Покрив, дом, жилище нѣсмъ бо (до)стонъ да подъ кровъ мо въндеш М Лк 7.6 З,А, СК. Срв. Мт 8.8 СК;С 308.3 ѣко проідѫ сквоꙁѣ мѣсто крова дівъна домѹ бжъѣ СП 41.5 3. Съгласно религиозните вярвания — дом, жилище, обиталище на оня свят, божествени владения да егда оскѫдѣате прмѫтъ вꙑ въ вѣънꙑѩ кровꙑ М Лк 16.9 З трепеꙁа ѹготова сꙙ. брашна готова. вѣн кров  жлшта. съкровшта благꙑхъ отвръꙁошꙙ сꙙ С 470.26 4. Шатра, сенник аште хошеш дъ сътвормъ съде кровꙑ. тебѣ еднъ  мосеов еднъ.  л еднъ М Мт 17.4 ЗI, А. Срв. Мк 9.5 З 5. Прен. Убежище, защитено място ѣко съкрꙑ мѩ въ кров своемь. вь денъ ꙁъла моего покрꙑ мѩ въ таінѣ крова своего СП 26.5 Срв. СП30.21 СЕ5b 22—23 Закрила, защита, сянка. въ кровѣ крълѹ твоею покрꙑеші мѩ СП 16.9 Срв. СП60.5 снвї же встї на кровъ крїлѹ твоею надѣѭтъ сѩ СП 35.8 ї въ кровѣ крлѹ твоею въꙁдрадѹѭ СП 62.8 въ кровѣ ба нбсьнаего въдворітъ сѩ СП 90.1 Срв. С70.19 Покривало, покров. ї полож тъмѫ ꙁакровъ своі. окръстъ его кровъ его СП 17.12 6. Място за съхранение, хранилище, скривалище се въ пѹстꙑн естъ. не дѣте. се въ кровѣхъ. не мѣте вѣръ А Мт 24.26 Н  въ кровѣхъ положмъ божѧ дарꙑ С 327.10 подъ днѣмъ кровомь  на дно ꙗд бꙑт ὄροφος καὶ ὁμοδίαιτος γίγνομαι Живея заедно с някого  тебе ꙁъвавъша мꙙ тѹ аб послѹшахъ.  подъ днѣмъ кровомь бꙑхъ.  на дно ꙗд не акꙑ нштъ С 394.1—2 Изч М З А СК Б Н СП СЕ С Гр δῶμα στέγη σκηνή ταμεῖον σκέπη Нвб Срв кров остар ВА ДА [по]кров остар ОА Дюв НГер