Исторически речник
копат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
копаткопаѭ, копаѫ, копаѧ, копаюкопаш, копаеш, копаашкопатъ, копаетъ, копаатъ, копать, копаеть, копаать, копат, копает, копааткопамъ, копаемъ, копаамъ, копамь, копаемь, копаамь, копам, копаем, копаам, копамо, копаемо, копаамокопате, копаете, копаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
копаѭтъ, копаѫтъ, копаѧтъ, копаютъ, копаѭть, копаѫть, копаѧть, копають, копаѭт, копаѫт, копаѧт, копаюткопавѣ, копаевѣ, копаавѣкопата, копаета, копаатакопате, копаете, копаатекопакопа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
копамъ, копамь, копамкопатекопавѣкопатакопахъ, копахь, копахкопа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
копакопахомъ, копахомь, копахом, копахмꙑкопастекопашѧ, копашѫ, копаша, копаше, копахѫкопаховѣкопаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
копастекопаахъ, копахъ, копаахь, копахь, копаах, копахкопааше, копашекопааше, копашекопаахомъ, копахомъ, копаахомь, копахомь, копаахом, копахомкопаашете, копашете, копаасте, копасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
копаахѫ, копахѫ, копаахѹ, копахѹкопааховѣ, копаховѣкопаашета, копашета, копааста, копастакопаашете, копашете, копаасте, копасте
копат -копаѭ -копаш несв 1. Копая то сътворѭ ѣко гь мо отъемлетъ строене домѹ отъ мене. копат не могѫ. хлѫпат стꙑждѫ сѧ М Лк 16.3 З  копаѭште корен пр еппѣ же тъгда сълѹ сꙙ тѹ С 52.9 он же мотꙑкꙑ  рꙑла вьꙁемъше копашꙙ.  обрѣтъше мошт ꙁнесошꙙ съ пѣсньм  хвалам С 219.7—8 Прокопавам. повелѣ отъць їѡанъ мѡсеѹ т нѣ на ко мѣсто.  копавшѹ ровъ съвратт водѫ С 275.12 копаѭще м мн οἱ διασκάπτοντες Тези, които копаят, копаещите додошꙙ копаѭште до съсѫдъ крьажьнꙑхъ.  вдѣвъше ѧ съ многомъ ѹтврьжденїмъ сьвꙙꙁанꙑ пеат оловѣнъ мѫштꙙ. сломъ л҃.  двл҄ѣхѫ сꙙ С 52.10—11 2. Окопавам, обработвам почвата дѣте на дѣло есе онꙑ н҄вꙑ протвѫ не копанꙑ остаѭтъ. да дѣте копате  потрѣбте С 37.22—23, 23 Изч М З С Гр σκάπτω διασκάπτω ὀρύσσω Нвб копая ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР ДА Срв копам диал Дюв НГер ЕтМл ДА Копаница МИ СНМБ Ко̀пана могила МИ ИД,МНЛом Копач МИ ЙЗах,Кюст Копанината МИ Копанище МИ Копани път МИ ЙЗ,МИПан Копачин дол МИ Копаница МИ АМС,Полог