Исторически речник
конььнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
конььнъ, конььньконььнаконььнѹконььнъ, конььньконььнаконььномь, конььномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
конььнѣконььне, конььнꙑконььнконььнъ, конььньконььномъ, конььномьконььнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
конььнꙑконььнѣхъ, конььнѣхьконььнаконььнѹконььномаконььно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
конььнаконььнѹконььноконььнаконььномь, конььномъконььнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
конььнаконььнъ, конььньконььномъ, конььномьконььнаконььнꙑконььнѣхъ, конььнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
конььнѣконььнѹконььномаконььнаконььнꙑ, конььнѫконььнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
конььнѫ, конььнѹконььноѭ, конььноѫ, конььноѧ, конььноюконььнѣконььнꙑконььнъ, конььньконььнамъ, конььнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
конььнꙑконььнамконььнахъ, конььнахьконььнѣконььнѹконььнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
конььнꙑ, конььнꙑ, конььноконььнаго, конььнаего, конььнааго, конььнаго, конььного, конььнога, конььнгоконььнѹмѹ, конььнѹемѹ, конььнѹѹмѹ, конььнѹмѹ, конььноомѹ, конььномѹ, конььноѹмѹ, конььнмѹконььнꙑ, конььнꙑ, конььноконььнаго, конььнаего, конььнааго, конььнаго, конььного, конььнога, конььнгоконььнꙑмь, конььнꙑмь, конььнꙑмъ, конььнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
конььнѣмь, конььнѣемь, конььнѣѣмь, конььнѣамь, конььнѣмь, конььнѣмъ, конььнѣемъ, конььнѣѣмъ, конььнѣамъ, конььнѣмъ, конььномь, конььномъконььнꙑ, конььнꙑ, конььноконььнконььнꙑхъ, конььнꙑхъ, конььнꙑхь, конььнꙑхь, конььнѣхъ, конььнѣхьконььнꙑмъ, конььнꙑмъ, конььнꙑмь, конььнꙑмь, конььнѣмъ, конььнѣмьконььнꙑѧ, конььнꙑꙗ, конььнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
конььнꙑм, конььнꙑмконььнꙑхъ, конььнꙑхъ, конььнꙑхь, конььнꙑхьконььнаꙗ, конььнаа, конььнаѣконььнѹю, конььноюконььнꙑма, конььнꙑмаконььно, конььное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
конььнаго, конььнаего, конььнааго, конььнаго, конььного, конььнога, конььнгоконььнѹмѹ, конььнѹемѹ, конььнѹѹмѹ, конььнѹмѹ, конььноомѹ, конььномѹ, конььноѹмѹ, конььнмѹконььно, конььноеконььнаго, конььннаего, конььнааго, конььнаго, конььного, конььнога, конььнгоконььнꙑмь, конььнꙑмь, конььнꙑмъ, конььнꙑмъконььнѣмь, конььнѣемь, конььнѣѣмь, конььнѣамь, конььнѣмь, конььнѣмъ, конььнѣемъ, конььнѣѣмъ, конььнѣамъ, конььнѣмъ, конььномь, конььномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
конььно, конььноеконььнаꙗ, конььнаа, конььнаѣ, конььнаѧконььнꙑхъ, конььнꙑхъ, конььнꙑхь, конььнꙑхь, конььнѣхъ, конььнѣхьконььнꙑмъ, конььнꙑмъ, конььнꙑмь, конььнꙑмь, конььнѣмъ, конььнѣмьконььнаꙗ, конььнаа, конььнаѣ, конььнаѧконььнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
конььнꙑхъ, конььнꙑхъ, конььнꙑхь, конььнꙑхьконььнѣконььнѹю, конььноюконььнꙑма, конььнꙑмаконььнаꙗ, конььнаа, конььнаѣ, конььнаѧконььнꙑѧ, конььнꙑꙗ, конььнѫѭ, конььнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
конььнѣ, конььноконььнѫѭ, конььнѹю, конььноѭ, конььноюконььнѫѭ, конььноѫ, конььноѧ, конььноюконььнѣконььнꙑѧ, конььнꙑꙗ, конььнꙑеконььнꙑхъ, конььнꙑхъ, конььнѣхъ, конььнꙑхь, конььнꙑхь, конььнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
конььнꙑмъ, конььнꙑмъ, конььнѣмъ, конььнꙑмь, конььнꙑмь, конььнѣмьконььнꙑѧ, конььнꙑꙗ, конььнꙑеконььнꙑм, конььнꙑмконььнꙑхъ, конььнꙑхъ, конььнꙑхь, конььнꙑхьконььнѣконььнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
конььнꙑма, конььнꙑмаконььнѣ, конььнѣшконььнѣшаконььнѣшѹ, конььнѣшюконььнѣконььнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
конььнѣшемь, конььнѣшемъконььнѣшконььнѣконььнѣше, конььнѣшконььнѣшь, конььнѣшъконььнѣшемъ, конььнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
конььнѣшѧконььнѣшконььнѣшхъ, конььнѣшхьконььнѣшаконььнѣшѹ, конььнѣшюконььнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
конььнѣе, конььнѣ, конььнѣшеконььнѣшаконььнѣшѹ, конььнѣшюконььнѣе, конььнѣ, конььнѣшеконььнѣшаконььнѣшемь, конььнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
конььнѣшконььнѣе, конььнѣконььнѣша, конььнѣшконььнѣшь, конььнѣшъконььнѣшемъ, конььнѣшемьконььнѣша, конььнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
конььнѣшконььнѣшхъ, конььнѣшхьконььнѣшконььнѣшѹ, конььнѣшюконььнѣшемаконььнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
конььнѣшѧ, конььнѣшѫ, конььнѣшеконььнѣшконььнѣшѫ, конььнѣшѧ, конььнѣшѹконььнѣшеѭ, конььнѣшеѫ, конььнѣшеѧ, конььнѣшеюконььнѣшконььнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
конььнѣшѧ, конььнѣшѫ, конььнѣшеконььнѣшь, конььнѣшъконььнѣшамъ, конььнѣшамьконььнѣшѧ, конььнѣше, конььнѣшѫконььнѣшамконььнѣшахъ, конььнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
конььнѣшконььнѣшѹ, конььнѣшюконььнѣшамаконььнѣ, конььнѣшконььнѣшаго, конььнѣшаего, конььнѣшааго, конььнѣшагоконььнѣшѹмѹ, конььнѣшѹемѹ, конььнѣшѹѹмѹ, конььнѣшѹмѹ, конььнѣшюмѹ, конььнѣшюемѹ, конььнѣшюѹмѹ, конььнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
конььнѣконььнѣшаго, конььнѣшаего, конььнѣшааго, конььнѣшагоконььнѣшмь, конььнѣшмь, конььнѣшмъ, конььнѣшмъконььнѣшмь, конььнѣшмь, конььнѣшмъ, конььнѣшмъконььнѣконььнѣше, конььнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
конььнѣшхъ, конььнѣшхъ, конььнѣшхь, конььнѣшхьконььнѣшмъ, конььнѣшмъ, конььнѣшмьконььнѣшѧѧ, конььнѣшее, конььнѣшѫѫконььнѣшм, конььнѣшмконььнѣшхъ, конььнѣшхъ, конььнѣшхьконььнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
конььнѣшѹю, конььнѣшююконььнѣшма, конььнѣшмаконььнѣе, конььнѣ, конььнѣшее, конььнѣшеконььнѣшаго, конььнѣшаего, конььнѣшааго, конььнѣшагоконььнѣшѹмѹ, конььнѣшѹемѹ, конььнѣшѹѹмѹ, конььнѣшѹмѹ, конььнѣшюмѹ, конььнѣшюемѹ, конььнѣшюѹмѹ, конььнѣшюмѹконььнѣе, конььнѣ, конььнѣшее, конььнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
конььнѣшаго, конььнѣшаего, конььнѣшааго, конььнѣшагоконььнѣшмь, конььнѣшмь, конььнѣшмъ, конььнѣшмъконььнѣшмь, конььнѣшмь, конььнѣшмъ, конььнѣшмъконььнѣе, конььнѣ, конььнѣшее, конььнѣшеконььнѣшаꙗ, конььнѣшаѣ, конььнѣшаѧконььнѣшхъ, конььнѣшхъ, конььнѣшхь, конььнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
конььнѣшмъ, конььнѣшмъ, конььнѣшмьконььнѣшаꙗ, конььнѣшаѣ, конььнѣшаѧконььнѣшм, конььнѣшмконььнѣшхъ, конььнѣшхъ, конььнѣшхьконььнѣшконььнѣшѹю, конььнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
конььнѣшма, конььнѣшмаконььнѣшꙗ, конььнѣшѣ, конььнѣшаꙗконььнѣшѧѧ, конььнѣшѧѩ, конььнѣшѫѫ, конььнѣшаѧ, конььнѣшее, конььнѣшеѥконььнѣшконььнѣшѫѫ, конььнѣшѫѭ, конььнѣшѧѧ, конььнѣшѧѩ, конььнѣшююконььнѣшѫѫ, конььнѣшѫѭ, конььнѣшѧѧ, конььнѣшѧѩ, конььнѣшюю, конььнѣшеѭ, конььнѣшеѫ, конььнѣшеѧ, конььнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
конььнѣшконььнѣшꙗ, конььнѣшѣконььнѣшѧѧ, конььнѣшѧѩ, конььнѣшѫѫ, конььнѣшаѧ, конььнѣшее, конььнѣшеѥконььнѣшхъ, конььнѣшхъ, конььнѣшхь, конььнѣшхьконььнѣшмъ, конььнѣшмъ, конььнѣшмь, конььнѣшмьконььнѣшѧѧ, конььнѣшѧѩ, конььнѣшѫѫ, конььнѣшаѧ, конььнѣшее, конььнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
конььнѣшм, конььнѣшмконььнѣшхъ, конььнѣшхъ, конььнѣшхь, конььнѣшхьконььнѣшконььнѣшѹю, конььнѣшююконььнѣшма, конььнѣшма
конььнъ -ꙑ прил Последен, краен, завършен тогда вдѧще конꙿь(.)ое то осѫжденье Р V 3.35 тогда в(...)ньь(..)е ѡⷮм(...) Р V 4.36 Изч Р Гр τελευταῖος Нвб Срв [без]конечен