Исторически речник
коньават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
коньаватконьаваѭ, коньаваѫ, коньаваѧ, коньаваюконьаваш, коньаваеш, коньаваашконьаватъ, коньаваетъ, коньаваатъ, коньавать, коньаваеть, коньаваать, коньават, коньавает, коньаваатконьавамъ, коньаваемъ, коньаваамъ, коньавамь, коньаваемь, коньаваамь, коньавам, коньаваем, коньаваам, коньавамо, коньаваемо, коньаваамоконьавате, коньаваете, коньаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
коньаваѭтъ, коньаваѫтъ, коньаваѧтъ, коньаваютъ, коньаваѭть, коньаваѫть, коньаваѧть, коньавають, коньаваѭт, коньаваѫт, коньаваѧт, коньаваютконьававѣ, коньаваевѣ, коньаваавѣконьавата, коньаваета, коньаваатаконьавате, коньаваете, коньаваатеконьаваконьава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
коньавамъ, коньавамь, коньавамконьаватеконьававѣконьаватаконьавахъ, коньавахь, коньавахконьава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
коньаваконьавахомъ, коньавахомь, коньавахом, коньавахмꙑконьавастеконьавашѧ, коньавашѫ, коньаваша, коньаваше, коньавахѫконьаваховѣконьаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
коньавастеконьаваахъ, коньавахъ, коньаваахь, коньавахь, коньаваах, коньавахконьавааше, коньавашеконьавааше, коньавашеконьаваахомъ, коньавахомъ, коньаваахомь, коньавахомь, коньаваахом, коньавахомконьаваашете, коньавашете, коньаваасте, коньавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
коньаваахѫ, коньавахѫ, коньаваахѹ, коньавахѹконьавааховѣ, коньаваховѣконьаваашета, коньавашета, коньавааста, коньавастаконьаваашете, коньавашете, коньаваасте, коньавасте
коньават -коньаваѭ -коньаваш несв Свършвам, довършвам, прекратявам да бѫдетъ отълѫенъ отъ славꙑ божѧ. прꙁвол же ахлѫ  алеѯандра оба преꙁвутера. ꙁане коньаваѭштѹ тебѣ мѫен С 187.20—21 Изч С Гр λήγω коньават сꙙ Нвб кончавам остар диал ОА НГер ЕтМл ДА