Исторически речник
кононъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
кононъ, кононькононакононѹ, кононовкононъ, кононькононаконономь, конономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
кононѣкононе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
кононъ м ЛИ Конон — мъченик по времето на император Деций [249—251 г.]. Пр. на 5 март мѣсꙙца марта вь ѕ҃ дьнь ѹдотворенꙗ стааго конона же вь саврї С 23.29 стꙑ же кононъ вдѣвъ хъ толко невѣрьство С 30.21  прведъ го къ стѹѹмѹ кононѹ С 41.18 стꙑ кононе даждь м сна мого С 44.3 С Гр Κώνων [вар. Κόνων] Нвб Конон ЛИ Кононов ФИ СтИл,РЛФИ