Исторически речник
комъкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
комъкаткомъкаѭ, комъкаѫ, комъкаѧ, комъкаюкомъкаш, комъкаеш, комъкаашкомъкатъ, комъкаетъ, комъкаатъ, комъкать, комъкаеть, комъкаать, комъкат, комъкает, комъкааткомъкамъ, комъкаемъ, комъкаамъ, комъкамь, комъкаемь, комъкаамь, комъкам, комъкаем, комъкаам, комъкамо, комъкаемо, комъкаамокомъкате, комъкаете, комъкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
комъкаѭтъ, комъкаѫтъ, комъкаѧтъ, комъкаютъ, комъкаѭть, комъкаѫть, комъкаѧть, комъкають, комъкаѭт, комъкаѫт, комъкаѧт, комъкаюткомъкавѣ, комъкаевѣ, комъкаавѣкомъката, комъкаета, комъкаатакомъкате, комъкаете, комъкаатекомъкакомъка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
комъкамъ, комъкамь, комъкамкомъкатекомъкавѣкомъкатакомъкахъ, комъкахь, комъкахкомъка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
комъкакомъкахомъ, комъкахомь, комъкахом, комъкахмꙑкомъкастекомъкашѧ, комъкашѫ, комъкаша, комъкаше, комъкахѫкомъкаховѣкомъкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
комъкастекомъкаахъ, комъкахъ, комъкаахь, комъкахь, комъкаах, комъкахкомъкааше, комъкашекомъкааше, комъкашекомъкаахомъ, комъкахомъ, комъкаахомь, комъкахомь, комъкаахом, комъкахомкомъкаашете, комъкашете, комъкаасте, комъкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
комъкаахѫ, комъкахѫ, комъкаахѹ, комъкахѹкомъкааховѣ, комъкаховѣкомъкаашета, комъкашета, комъкааста, комъкастакомъкаашете, комъкашете, комъкаасте, комъкасте
комъкат -комъкаѭ -комъкаш несв Комкам, причестявам, давам комка, причастие  комъкаетъ ѣ оба.  по комъкань. метъ ппъ ꙁа рѫкѫ старѣшааго СЕ 11b 5 Аще ли жена родивши дѣте, и въне҇ⷮ ѹмирати, да ѡмивꙿше комкають ѧ ѹже бо еⷭ҇ къ съмръти Тр. Григ. 80б Аще кто ꙗсть и комꙿкает се да постит се, в. лѣⷮ҇ а поклонь, м Тр. Григ. 83б Аще ли поⷫ҇ ꙗсть комканїе, та блюеть. да не лїтѹргисать, ꙁа .к. дни Тр. Григ. 84а а҆ще бо бы не крⷭ҇щенъ. то ка́ко бы на соборѣ нке҆стѣⷨ. съ стым ѿц сѣдѣлъ. колко бы камкаⷧ ХрГС А́ дрꙋ́гыте що́ ѻста́ха си́чкото разⷣаде та́мо оу кора́бь що бѣ́ха лю́дїе. и комка́ се ста́ комка, и послѣ́дь стори́ млба Тр. дам. 231 Изч СЕ ХрГС Тр. Григ. Тр. дам. Нвб комкам диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР ДА Срв комкавам диал Дюв НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА Комкалото МИ ГХ,МИМ Комчо ЛИ Комчев ФИ Комев ФИ СтИл,РЛФИ камкати