Исторически речник
коментарс  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
коментарс, коментарс, коментарсекоментарсꙗ, коментарсѣ, коментарсакоментарсю, коментарсѹкоментарс, коментарскоментарсꙗ, коментарсѣ, коментарсакоментарсемь, коментарсемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
коментарс, коментарскоментарсю, коментарсе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
коментарс м Висш съдебен деловодител или секретар, който може да участва в правораздаването и да надзирава затворите коментарс рее. тако м тво полѹа владꙑко мо анѳупате С 102.20 шедъшѹ же мѹ на сѫдлште съ тъштанмъ.  пршедъшѹ коментарсю. самъ сꙙ съвлѣе С 140.26—27  ѹꙁьрѣ стааго савна влѣкома съ нѫждеѭ велкоѭ.  рее къ коментарсю. кꙿто стъ гоже ведѫтъ нашего на вон С 146.16 сташꙙ прѣдъ воводѫ.  стъкашꙙ коментарсмъ глагол҄ѫште С 146.21 досадтел҄ь да прведенъ бѫдетъ къ нашемѹ сѫдлштѹ. коментарс рее. савна повелѣ ваше вел въ ꙁатворѣ бꙑт С 147.2 Изч С Гр κομενταρήσιος. Лат. commentariensis. Нвб Ø